Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Izglītība

  1. gada 20. – 21. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

Padomes ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai

2017. gada 17. februārī Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14.februārī)

Padomes secinājumi par ieguldījumu Eiropas jaunatnē, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Solidaritātes korpusu secinājumi par ieguldījumu Eiropas jaunatnē, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Solidaritātes korpusu
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iekļautību daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes Rezolūcija par jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai
o Padomes ieteikums “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem” (projekts)
o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par tādas radikalizācijas novēršanu, kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes secinājumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un kritiskas domāšanas attīstīšanu ar izglītības un apmācības palīdzību

2016. gada 24. februāra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 23. februārī)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par sociālekonomiskās attīstības un iekļautības sekmēšanu Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību – izglītības un apmācības ieguldījums 2016. gada Eiropas pusgadā

Jaunatne

  1. gada 20. – 21. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijāī)

Padomes Rezolūcija par strukturēto dialogu un turpmāku dialoga ar jauniešiem veidošanu saistībā ar politiku Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018. gada
Padomes secinājumi par stratēģiskām perspektīvām Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018. gada secinājumi par stratēģiskām perspektīvām Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018. gada
Padomes secinājumi par to, kāda ir darba ar jaunatni loma, atbalstot tādu būtisku dzīves prasmju attīstību jauniešos, kuras veicina sekmīgu pieaugšanu, pāreju uz aktīvu pilsoniskumu un darba dzīvi secinājumi par to, kāda ir darba ar jaunatni loma, atbalstot tādu būtisku dzīves prasmju attīstību jauniešos, kuras veicina sekmīgu pieaugšanu, pāreju uz aktīvu pilsoniskumu un darba dzīvi

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunu pieeju veicināšanu darbā ar jaunatni, lai atklātu un attīstītu jauniešu potenciālu

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunatnes sektora ieguldījumu integrētā starpsektoru pieejā jauniešu vardarbīgas radikalizācijas novēršanai un apkarošanai

Sports

  1. gada 20. – 21. novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

2017.gada 22.-23.maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 15. maijā)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2017. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris)
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par sportu kā sociālās iekļaušanas platformu, izmantojot brīvprātīgo darbu

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes secinājumi par sporta diplomātiju

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par integritātes, pārredzamības un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos

Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padome

Pētniecība

2017.gada 25.jūlija Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 18.jūlijā)

2016. gada 29. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

o Padomes secinājumi “Pasākumi, lai atbalstītu pētniekus karjeras sākumposmā, vairotu zinātnieku karjeru pievilcību un veicinātu ieguldījumus cilvēku potenciālā pētniecības un attīstības jomā” (EN) (projekts)

2016. gada 19. jūlija Neformālā padome (Papildus informācija; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 12. jūlijā)

2016. gada 26.-27. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes secinājumi “Septītā pētniecības pamatprogramma un turpmākās perspektīvas: ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, lai veicinātu izaugsmi, darbvietas un risinātu sabiedrības problēmas” (projekts)
o Padomes secinājumi par pētniecību un inovācijai labvēlīgu regulējumu (projekts)
o Padomes secinājumi par pāreju uz atvērtās zinātnes sistēmu (projekts)

2016. gada 27. janvāra Neformālā padome (Izskatīts Ministru kabinetā 26. janvārī)

Kosmoss

2017.gada 3.maija Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 3. maijā)

2017.gada 30.maija Padome (Padomes rezultāti EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 23.maijā) -

2017.gada 7.novembra Neformālā padome (Papildus informācija EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 6.novembrī)

2017.gada 30.novembra Padome (Padomes rezultāti: EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 28.novembrī)

2016. gada 29. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2016. gada 26.-27. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.