Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

OECD Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC

PIAAC ir visaptverošākais starptautiskais instruments, kas nodrošina iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās kompetences, kā arī salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. Latvija šajā pētījumā piedalīsies pirmo reizi, līdz šim tāda mēroga mūsu sabiedrības izglītības un prasmju pētījums nav veikts. Latvijā pētījums sāksies 2019. gadā.
Vairāk informācijas par pētījumu.

OECD PISA 2015 iegūto datu analīze un OECD PISA 2018

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma OECD PISA 2015 iegūto datu analīze un OECD PISA 2018 pētījums

OECD PISA (Programme for International Student Assesement) ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās apmēram 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Pētījumos tiek iegūts starptautiski salīdzināmais relatīvais skolēnu skaits ar augstiem un zemiem sasniegumiem matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt skolēnu sasniegumu padziļināta izpēte ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. PISA novērtējums notiek ik pa 3 gadiem (t.sk. izmēģinājumprojekts un pamatpētījums). Latvijas sekmīga dalība gan OECD PISA, gan citos OECD pētījumos ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. Tāpat tā ir svarīga Latvijas atbilstošo rādītāju iekļaušanai OECD (Education at a Glance un programmas Indicators of Education Systems (OECD INES)), Eiropas Savienības (Key data on Education u.c.) un UNESCO izglītības indikatoru un to analīzes sistēmās.

OECD PISA 2015 iegūto datu analīzi un dalību OECD PISA 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

OECD PISA 2018 pēta jauniešu izpratni par globāliem izaicinājumiem.

Infografika “Starptautiskās skolēnu novērtēšanas sistēmas OECD PISA 2015 rezultāti Latvijā”

Biežāk uzdotie jautājumi: PISA 2015

Izdevums “Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi”

OECD PISA 2015 Latvijas rezultātu kopsavilkums

Prezentācija “Latvija OECD PISA 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi” (.pdf)

OECD PISA 2015 rezultātu izmantošana izglītības rīcībpolitikā (.pdf)

OECD PISA 2018: prezentācija skolu vajadzībām (.pdf)

 

 

OECD TALIS 2013 iegūto datu analīze un OECD TALIS 2018

OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma OECD TALIS 2013 iegūto datu analīze papildmodulī "PISA/TALIS link" un OECD TALIS 2018 pētījums

OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) ir salīdzinoši jauns pētījums, kura darbība līdz šim noritējusi tikai divos ciklos, pētījumā piedalās 33 valstis. Latvija savu dalību pētījumā uzsāka tā otrajā ciklā, 2011. gadā. Pētījuma gaitā tiek noteikti starptautiski salīdzināmi izglītības vides indikatori; novērtēta skolotāju izglītība un profesionālā pilnveide, kas ļauj izprast skolotāju vajadzības, plānojot viņu izglītību un tālākizglītību. Tāpat pētījums novērtē un pilnveido skolu pārvaldību. Iegūtie Latvijas skolotāju darbības rezultāti paredzēti, lai tos izmantotu izmaiņu veikšanai skolotāju atalgojuma modelī un pedagogu izglītības organizēšanā. Savukārt profesionālās izglītības vides analīzes rezultāti ļaus novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot jomas turpmāku attīstību.

OECD TALIS 2013 iegūto datu analīzi un dalību OECD TALIS 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Prezentācija “Mācīšanas stratēģiju sasaiste ar skolēnu mācību rezultātiem – OECD TALIS-PISA rezultātu kopsakarības” (.pdf)

OECD INES

OECD Izglītības indikatoru programma (OECD INES)

Pastāvīgās OECD starptautiskā izglītības pētījumu programmas (Indicators of Education Systems) darbības rezultātā tiek publicēts ikgadējais OECD ziņojums “Pārskats par izglītību” (Education at a Glance). Šajos pārskatos tiek izmantotas starptautiskās definīcijas un standarti, tādējādi veicinot efektīvāku datu salīdzināmību. 2013. gadā šajā pārskatā tika iekļauta informācija arī par Latviju. Programmas izglītības indikatori palīdz novērtēt skolēnu un skolu sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu vadību un izglītības pakalpojumus. Tā nodrošina datus par izglītības sistēmu darbību OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.

OECD izglītības pārskata EAG2017 prezentācijas pasākums [ārēja saite]

EAG2017 Latvijas datu izlase (.pdf)

OECD Izglītības un prasmju direktorāta EAG2017 Latvijas datu prezentācija (.pdf)

Izglītības indikatoru programma OECD INES (.pdf)

Pārskats par izglītību 2017: OECD indikatori [ārēja saite]

OECD SCDH 2016

OECD Zinātņu doktoru karjeras apsekojums (OECD SCDH 2016)

OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders) apsekojums ļauj iegūt apkopotu un starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiek apkopota informācija par zinātņu doktoru izglītību, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.

Dalību OECD SCDH 2016 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Centrālo statistikas pārvaldi.

Zinātņu doktori 2015.gadā. Informatīvais apskats


Vairāk par OECD

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.