Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

ESfondi logo

Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001

Untitled 3Projekta nosaukums:

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana

Projekta mērķis:

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas balstās uz statistikās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas, licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus.

Plānotie projekta rezultāti:
1. Izveidota viena, visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa sistēma un nodrošināta tā ieviešana
2. Īstenoti 8 nacionālā mēroga izglītības kvalitāti raksturojoši pētījumi.


Mērķa grupa:

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā. Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, tomēr nav izveidota vienota izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, kas ļauj analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un rezultātā veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos. Līdz ar to šī projekta ietvaros ir plānotas trīs galvenās atbalstāmās darbības:
1. Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas apraksta un tajā ietilpstošo izglītības kvalitātes monitoringa rīku aprakstu izstrāde, aprobācija un ieviešana.
2. Nacionāla līmeņa pētījumu programmas izveide un īstenošana izglītībā.
3. Mērķa sadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi par izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringu un tā izmantošana izglītības politikas veidošanā un īstenošana projekta tiešajai un netiešajai mērķa grupai.

 

Projekta īstenošanas ilgums:
Projekta īstenošana paredzēta no 2018. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta finansējums:
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir plānotas 4 126 153 EUR.


Projekta īstenotājs:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Akadēmiskās informācijas centru (AIC).


Projekta atbildīgā amatpersona:

Gunta Arāja, Valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
Tālrunis: 67047875, gunta.araja[at]izm.gov.lv


Projekta aktualitātes

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.