Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes 2016.gadā:

Progr., apakšpr. kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

01.00.00

Vispārējā izglītība (.xls) (01.00.00, 01.03.00, 01.05.00, 01.07.00, 01.08.00, 01.11.00, 01.14.00)

01.03.00

Sociālās korekcijas izglītības iestāde

01.05.00

Dotācija privātajām mācību iestādēm

01.07.00

Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un 3.klases klases izglītojamiem

01.08.00

Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

01.11.00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

01.16.00

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē

02.00.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes (.xls) (02.00.00, 02.01.00)

02.01.00

Profesionālās izglītības programmu īstenošana (.xls)

02.02.00

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs

03.00.00

Augstākā izglītība (.xlsx) (03.00.00, 03.01.00, 03.03.00, 03.04.00, 03.08.00, 03.11.00, 03.12.00, 03.13.00)

03.01.00

Augstskolas

03.03.00

Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

03.04.00

Studējošo un studiju kreditēšana

03.08.00

Augstākās izglītības padome

03.11.00

Koledžas

03.12.00

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās

03.13.00

Studiju virzienu akreditācija

04.00.00

Valsts valodas politika un pārvalde (.xls)

05.00.00

Zinātne (.xlsx) (05.00.00, 05.01.00, 05.02.00, 05.04.00, 05.12.00, 05.15.00)

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

05.02.00

Zinātnes bāzes finansējums

05.04.00

Krišjāņa Barona Dainu skapis

05.12.00

Valsts pētījumu programmas

05.15.00

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

07.00.00

Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana (.xls)

09.00.00.

Sports (.xls) (09.00.00, 09.04.00, 09.08.00, 09.09.00, 09.10.00, 09.12.00, 09.16.00, 09.17.00, 09.19.00, 09.21.00, 09.23.00, 09.25.00)

09.04.00

Sporta būves

09.08.00

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

09.09.00

Sporta federācijas un sporta pasākumi

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

09.11.00

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana Murjāņu sporta ģimnāzijā    

09.12.00

Latvijas Sporta muzejs

09.16.00

Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

09.17.00

Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

09.19.00

Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu  pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas  obligātajām iemaksām

09.21.00

Augstas klases sasniegumu sports

09.23.00

Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai  (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai

09.25.00

Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai

12.00.00

Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai (.xls) (12.00.00)

16.00.00

Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība  (.xls)

21.00.00

Jaunatnes politikas valsts programma (.xls)

42.00.00

Padotības iestādes un to pasākumi (.xls) (42.00.00, 42.01.00, 42.02.00, 42.03.00, 42.05.00)

42.01.00

Iestāžu darbības nodrošināšana (.xls)

42.02.00

Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana

42.03.00

Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki

42.05.00

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

62.00.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (.xls)

62.02.00

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

62.06.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

62.07.00

Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)

63.00.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (.xls)

63.02.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

63.06.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)

63.07.00

Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projektu īstenošanu (2007-2013)

63.08.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

64.00.00

 (.xls)

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2007-2013)

64.08.00

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

65.00.00

Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana  (.xls)

65.07.00

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2007-2013)

65.08.00

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti  (2007-2013)

65.09.00

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi  (2014-2020)

69.00.00

3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (.xls)

69.02.00

Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

69.06.00

3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu  īstenošana

70.00.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana  (.xls)

70.05.00

Tehniskā palīdzība ERAF,ESF.KF apgūšanai (2007-2013)

70.06.00

Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās (.xls)

70.07.00

Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

70.08.00

Valsts izglītības attīstības aģentūra

70.09.00

Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam (.xls) (70.09.00)

70.10.00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (.xls) (70.10.00)

70.11.00

Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos (.xls)

70.12.00

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

70.13.00

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm (.xls) (70.13.00)

70.15.00

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

71.00.00

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

71.06.00

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu  un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana (.xls)

72.00.00

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

72.06.00

Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai (.xls)

72.07.00

Grantu shēmas "Šveices zinātnieku aktivitātes Latvijā" īstenošana

73.00.00

Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti (.xls)

73.06.00

Dalība Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus Ietvarprogrammā

97.00.00

Nozares vadība un politikas plānošana (.xls)

97.01.00

Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

97.02.00

Nozares vadības atbalsta pasākumi

99.00.00

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (.xls)

62.resors "Mērķdotācijas pašvaldībām"

01.00.00

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

05.00.00

Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

10.00.00

Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām(.xls)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.