Izvēlne

Aptauja

Kāds būs studentu ieguvums, RPIVA pievienojot Latvijas Universitātei?
Pieeja plašākam akadēmisko resursu klāstam
Jaunas stipendiju un studiju atbalsta iespējas
Plašākas studiju un studentu sabiedriskās dzīves iespējas
Iespēja ar jomas ekspertiem piedalīties jaunas skolotāju izglītības sistēmas veidošanā
Labāks studiju nodrošinājums filiālēs
Visi augstākminētie ieguvumi
Cits variants

MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" [ārēja saite]

MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" [ārēja saite]

MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" [ārēja saite]

MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" [ārēja saite]

MK 2005.gada 25.oktobra  noteikumi Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" [ārēja saite]

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" [ārēja saite]

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" [ārēja saite]

MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" [ārēja saite]

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.