Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

1. Diagnostikas posms: 2018. gada 3. ceturksnis (septembris) – 2019. gada 4. ceturksnis

Diagnostikas posms paredz Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības, finansēšanas un atbilstības darba tirgum izvērtējumu, balstoties uz starptautiski salīdzinošiem datiem un OECD valstu labo praksi. Tiks veikts Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam rīcības virzienu novērtējums, tiks apzināts iesaistīto pušu viedoklis par prioritāri risināmajiem izaicinājumiem un sagatavotas rekomendācijas mākamajām politikas plānošanas periodam. Plānotas 4 ekspertu misijas Latvijā, kuru laikā tiks organizēti darbsemināri un intervijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

2. Rīcības posms: 2020. gada 1. ceturksnis – 2020. gada 4. ceturksnis

Rīcības posms paredz identificēt politikas kontekstu un izaicinājumus nākošajam politikas plānošanas periodam. Tā ietvaros tiks veikta Izglītības un prasmju pamatnostādņu 2021.-2027. gadam koncepcijas izstrāde, izvirzot nākamā politikas plānošanas perioda mērķus un prioritātes, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, kā arī finansējuma avotus. Tiks nodrošināts atbalsts politikas plānošanas dokumenta “Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” sagatavošanai. Plānotas 3 ekspertu misijas Latvijā, to laikā notiks konsultācijas un diskusijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

Projekta pasākuma kalendārs

Projekta pasākumu kalendārs tiks papildināts atbilstoši aktuālajai situācijai.

 

Datums Pasākums
12. 09. 2018. OECD ekspertu sanāksme ar projekta koordinatoriem
13. 09. 2018. Projekta starpinstitucinālās darba grupas sanāksme
Ministra K. Šadurska tikšanās ar OECD ekspertiem
Augsta līmeņa darba seminārs – projekta atklāšana
14. 09. 2018. OECD misijas darba sanāksme ar projekta koordinatoriem
27. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas darba seminārs (Parīzē)
28. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas konsultatīvās grupas sēde (Parīzē)
11.-15. 02. 2019. OECD ekspertu 2. misija uz Rīgu, kuras ietvaros notiks Diagnostikas seminārs sociālajiem un sadarbības partneriem primāri risināmo izaicinājumu identificēšanai (semināra datums tiks precizēts)
marts – aprīlis 2019. Labas prakses seminārs, kurā OECD eksperti prezentēs Latvijas kontekstam atbilstošo citu valstu praksi, kā arī Latvijā identificētos labas prakses piemērus
septembris 2019 OECD Diagnostikas ziņojuma par Latviju publicitātes pasākums

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.