Publicēts 18 Augusts 2015

Ar šīs dienas, 18.augusta, Ministru kabineta lēmumu atbalstīta Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piešķiršana Akadēmiskās informācijas centram (AIC). Līdz 2018. gada beigām AIC jāsagatavo un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti akreditācijas aģentūras reģistrēšanai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR). Piešķirtais līdzekļu apjoms uz 3,5 gadiem ir 1 500 000 eiro, no kuriem 1 275 000 eiro tiek segti no Eiropas Sociālā fonda.

EQAR aģentūras izmantošana akreditācijā veicinās augstākās izglītības kvalitātes kultūras attīstību atbilstoši labākajiem standartiem, vienlaikus palielinot uzticamību Latvijas augstākajai izglītībai un tajā iegūtajiem diplomiem, kā arī palīdzēs veidot kontaktus ar partneriem ārvalstīs, tādejādi sekmējot starptautisko sadarbību.

AIC projekta īstenošanas laikā jāuzlabo akreditācijas darbības kvalitāte un veiktspēja (kapacitāte), pilnveidojot un aprobējot kvalitātes vadības sistēmu un īstenojot pilotakreditācijas. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem AIC jāizstrādā priekšlikumi studiju programmu licencēšanas kārtības, augstākās izglītības institūciju un studiju virzienu akreditācijas normatīvās bāzes, procesa un vērtēšanas kritēriju pilnveidei. Plānots, ka vēlākais 2018.gadā tiks veikts AIC kā akreditācijas aģentūras atbilstības novērtējums un iesniegts uzņemšanas pieteikums Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR), lai nodrošinātu, ka nākamajā apjomīgajā akreditācijas posmā 2019.gadā tiktu īstenota starptautiski atzīta akreditācija.

Projekta īstenošanā AIC sadarbības partneri būs AIP, Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs, kas ir EQAR reģistrēta aģentūra, un augstākās izglītības institūcijas, kas pieteiksies studiju virzienu pilotakreditācijas īstenošanai.

Augstākās izglītības sistēmas efektivitāte ir izšķirošs Latvijas konkurētspējas faktors. Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam un ievērojot Eiropas Savienības (ES) Padomes 2013.gada un 2014.gada rekomendācijas par augstākās izglītības reformām, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpina īstenot uzsāktās reformas augstākās izglītības jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem.

Vairāk informācijas par MK lēmuma projektu [ārēja saite]