Publicēts 30 oktobris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties ministrijas politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektu izstrādē atbilstoši kompetencei un departamenta kompetences ietvaros izvērtēt citu institūciju un ministrijas struktūrvienību izstrādāto politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu, kas skar valsts valodas jomu, projektus un sniegt atzinumus par tiem
 • nodrošināt sadarbību ar valsts valodas politikas īstenotājinstitūcijām informācijas apkopošanā par valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanu, par ministrijas rīcības plāna izpildi un ministrijas gada publiskajam pārskatam
 • veikt valsts valodas situācijas monitoringa datu analīzi, piedalīties informācijas apkopošanā un izvērtēšanā par Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošanu, t. sk. diasporas, integrācijas, migrācijas politikas atbalsta jomā, un sniegt priekšlikumus to īstenošanas pilnveidošanai
 • atbilstoši kompetencei valsts valodas politikas jomā veikt Latvijas plašsaziņas līdzekļu, datubāzu u. c. publiskās informācijas avotu monitoringu un sniegt priekšlikumus un atbalstu publicitātes pasākumu īstenošanā
 • nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs atbilstoši kompetencei, sadarboties ar valsts valodas politikas īstenotājinstitūcijām un veicināt to darbības koordināciju
 • sniegt priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām un piedalīties to izstrādē
 • piedalīties valsts budžeta plānošanā programmā "Valsts valodas politika un pārvalde"
 • apkopot informāciju par Eiropas Savienības un citu valstu pieredzi diasporas atbalsta un reemigrācijas jomā, kā arī sabiedrības integrācijas atbalsta iespējām lingvistiski neviendabīgā vidē
 • saņemt, apkopot un analizēt informāciju par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam rīcības virzienu, mērķu un uzdevumu īstenošanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams filoloģijā
 • pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai valsts valodas politikas jomā (vismaz trīs gadi)
 • pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē
 • pieredze projektu vadībā un pētnieciskajā darbā valsts valodas jomā
 • vēlama pedagoģiskā darba un/vai sabiedrisko attiecību darba pieredze
 • vēlama pieredze budžeta plānošanā
 • zināšanas un pieredze politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē
 • izpratne par valodas situācijas attīstību Latvijā, latviešu diasporas problemātiku un migrācijas procesiem
 • vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir angļu valoda) zināšanas līmenī, kas amata pienākumu izpildei ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru
 • prasme apkopot dažāda veida informāciju, analizēt to un izvērtēt labākos risinājumus lēmumu pieņemšanai
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
 • prasme lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, sagatavot un sniegt prezentācijas
 • vēlama prasme pielietot statistisko un citu datu apstrādei paredzētās datorprogrammas
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 19.novembrim. Plašāka informācija