Publicēts 23 novembris 2015

EU flags BrusselsLai diskutētu un dalītos pieredzē par izglītības, jaunatnes un sporta ieguldījumu starpkultūru izpratnes veicināšanai un sekmīgai migrantu integrācijai sabiedrībā, izglītības un zinātnes ministre M.Seile šodien Briselē piedalās 23. un 24. novembrī notiekošajā ES izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

ES Ministru padomes ietvaros papildus minētajām augsta līmeņa diskusijām izglītības jomā plānots vienoties par sešām jaunām prioritātēm Eiropas sadarbībai izglītības jomā, apstiprinot Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgo ziņojumu par Stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā 2020 īstenošanu. Papildus, izglītības jomā tiks apstiprināti arī Padomes secinājumi par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanu un panākumu skolā veicināšanu, ietverot līdz šim panāktā  progresa izvērtējumu un pasākumus turpmākiem uzlabojumiem.

Jaunatnes jomā paredzēts apstiprināt Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgo ziņojumu par to, kā tiek īstenots atjauninātais regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, nosakot trīs pamatprioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā 2016. – 2018.gadam: visu jauniešu sociālo grupu iekļaušana; pastiprināta visu jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā un pilsoniskajā dzīvē; vieglāka pāreja no jaunieša uz pieaugušā statusu, īpaši attiecībā uz integrāciju darba tirgū. Par jaunatnes jomu atbildīgie ministri šīs tikšanās laikā apstiprinās arī ES līmeņa Darba plānu jaunatnei 2016. – 2018. gadam, kā arī Padomes Rezolūciju par jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē, pie kura darbs tika uzsākts jau Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros š.g. martā rīkotās ES jaunatnes konferences laikā.

Divas dienu ilgušo ES Padomes sanāksmi noslēgs sporta jomas jautājumi. Papildus politikas debatēm par sporta izglītojošo potenciālu riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā par sporta jomu atbildīgie ministri apstiprinās arī divus Padomes secinājumus. Pirmkārt, turpinot Latvijas prezidentūras laikā uzsāktās diskusijas par fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšanu skolu vidē, tiks pieņemti Padomes secinājumi par bērnu motorisko prasmju, fizisko un sporta aktivitāšu veicināšanu; otrkārt, Padomes secinājumi, ar kuriem pārskata 2011. gada rezolūciju par ES dalībvalstu pārstāvību Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) Dibināšanas valdē un ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm.