Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

prof izgl 26112015Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piecus gadus īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai. Visas profesionālās izglītības attīstībā iesaistītās puses ceturtdien, 26. novembrī, pulcējās konferencē, atzīstot, ka projekts izveidojis stabilu pamatu profesionālās izglītības prestižam un kvalitātei.

Projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ir radītas zināšanas par nozaru izpēti, profesiju kartēm, nozaru kvalifikāciju ietvara struktūru, izveidotas divpadsmit tautsaimniecības nozaru ekspertu padomes, kurās līdzdarbojas darba devēju, arodbiedrību, valsts iestāžu un izglītības jomas pārstāvji. Jaunizveidotās institūcijas ir fundamentāls un sistēmisks sadarbības mehānisms, kas nodrošinās, lai profesionālās izglītības piedāvājuma un audzēkņu uzņemšanas plānošana, kā arī izglītības programmās apgūstamais būtu pilnībā mērķēts uz nozaru vajadzībām un sagatavotu konkrētus darba tirgum vajadzīgos speciālistus. Nozaru ekspertu padomes ietekmēs arī ar skolu tīklu un ar to modernizāciju saistītos jautājums, kā arī kvalifikācijas eksāmenu prasības un to īstenošanas veidus.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: “Pirmais solis ceļā uz profesionālās izglītības prestižu un kvalitāti ir sperts pareizā virzienā. Sadarbība starp profesionālajām skolām un darba devējiem ir mūsu veiksmes stāsts, ko izcēlām arī Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē.  Šobrīd mums skaidri jānosaka nākotnes mērķi un jānodrošina iesāktā profesionālās izglītības pilnveidošanas procesa ilgtspēja. Ir nepieciešama aktīva sadarbības partneru iesaiste arī turpmāk. Latvijas nozaru ekspertu padomju “ekosistēma” vēl veidojama un pilnveidojama, lai darbs un iesaiste būtu pilnvērtīgi.”

“Kopīgi ar sadarbības partneriem esam nogājuši ceļu vairāku gadu garumā, lai visus profesionālās izglītības plānošanas un kvalitātes jautājumus risinātu labi strukturētā tandēmā ar sociālajiem partneriem.  Ir izveidots leģitīms un funkcionāls pamats tālākai profesionālās izglītības attīstībai, likumā nostiprinot sadarbības mehānismu ar sociālajiem partneriem, izveidojot ilgtspējīgas nozaru padomes, nozaru kvalifikāciju struktūru un prasmju atzīšanas mehānismu,” atzīst VIAA direktore Dita Traidās.

“Svarīgākais un paliekošākais, manuprāt, ir tas, ka ir izveidota patstāvīga sadarbība starp nozaru darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts pārstāvjiem un profesionālās izglītības iestādēm, ka visas puses darbojas kā partneri kopīga mērķa sasniegšanā un ir līdzatbildīgas par profesionālās izglītības kvalitāti,” secina Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Projektā atbilstīgi nozares kvalifikāciju struktūrai pilnveidoti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības.  Ir radīta jauna – moduļu pieeja mācību procesam, ieviešot uz prasmēm un rezultātiem balstītas izglītības programmas daļas, kas ļauj profesionālo izglītību elastīgi pielāgot ātrai un fokusētai zināšanu apguvei, kas apmierina aktuālākās darba tirgus prasības. Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāts jauns eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām un atbilstīgi Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET), ieviesti vienotie profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāji.

ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” VIAA īstenoja sadarbībā ar LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Kopējais projekta finansējums bija vairāk nekā 3,6 miljoni eiro. 

Foto [ārēja saite]

Informāciju sagatavoja VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.