Publicēts 21 janvāris 2016

Šodien notikušo Konventa sanāksmi Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) Izglītības un zinātnes ministrija vērtē kā konstruktīvu un uz attīstību vērstu. Sēdē tika panāktas vienošanās par skolas attīstību, kas veidojama ciešā sadarbībā ar nozaru un darba devēju pārstāvjiem.

Konventa dalībnieki vienojās, ka skolas darbā nepieciešams aktīvāk iesaistīt dārzkopības, ainavu arhitektūras, pārtikas rūpniecības un tūrisma nozaru pārstāvjus. Skolai ir jāuzlabo arī sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, rosinot tos piedāvāt audzēkņiem prakses vietas. Tas ļaus jauniešiem jau pašā sākumā iepazīt darba iespējas, bet darba devējiem - nākamos darbiniekus.

Skola uzsākusi attīstības un investīciju stratēģijā 2015.-2020.gadam minēto jauno izglītības programmu izstrādi un esošo izglītības programmu pilnveidošanu, piedāvājot iegūt mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas profesijas. Šajā mācību gadā skola jau iesniegusi akrediācijai ēdināšanas pakalpojumu un floristikas profesionālās izglītības programmu, kā arī izveidojusi mācību programmu pieaugušajiem “Pamatkurss apstādījumu veidošanā”. Uzsākts darbs pieaugušo izglītošanā, organizējot un piedāvājot kursus un veidojot skolu arī par mūžīzglītības centru konkrētajās nozarēs.

Konvents uzdeva skolas pārvaldei sagatavot izvērstu marketinga plānu, kurā tiktu izmantotas pašas skolas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Jūrmalas pilsētas un citu Konventa dalībnieku sniegtās iespējas informēt potenciālos audzēkņus par skolas piedāvājumu, kā arī veidojot jaunus, aktuālus uzskates materiālus. Skolas komunikācijā jāizmanto mūsdienīgi komunikācijas līdzekļi, kas ļautu uzrunāt jauniešus tiem pieejamā vidē. BDV plāno piedalīties izstādē “Skola 2016”, kā arī nozaru organizētos pasākumos “Stādu dienas” Siguldā aprīļa beigās un “Stādu parāde” maijā.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja informāciju par BDV direktora amata konkursa gaitu. Konkursa komisija ir izskatījusi pretendentu iesniegtos dokumentus un nolēmusi virzīt abus kandidātus uz nākamo kārtu intervijai. Konventa dalībnieki nolēma sanākt uz nākamo sēdi pēc tam, kad taps zināmi konkursa otrās kārtas rezultāti.