Publicēts 08 Marts 2016

CdBcBmvW4AAYvvZŠodien Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu. Tie paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā obligātus vispārizglītojošos mācību priekšmetus un palielināt šo mācību stundu skaitu visās valsts profesionālajās izglītības iestādēs.

Apmēram 50% profesionālās izglītības iestāžu fiziku vai ķīmiju audzēkņiem piedāvā apgūt kā izvēles mācību priekšmetus, un atvēlētais stundu skaits šajos mācību priekšmetos nav pietiekams. Tāpēc, lai uzlabotu izglītojamo eksakto zināšanu līmeni un nodrošinātu tehnisko profesiju sekmīgu apguvi, sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju noteikumos tiek pastiprināti pievērsta uzmanība eksakto mācību priekšmetu - matemātikas, fizikas, ķīmijas, dabaszinības mācīšanai profesionālās izglītības programmās. Tas nozīmē, ka, paralēli vispārizglītojošo priekšmetu humanitārajam virzienam, profesijām ar tehniski orientētiem sasniedzamajiem rezultātiem tiek piedāvāts ieviest vispārizglītojošo priekšmetu tehnisko virzienu.

Grozījumos arī noteikts mācību saturā obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un apjoms visās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot obligātā veselības izglītības kursa ieviešanu no 2016./2017. mācību gada mācību kursa "Sabiedrība un cilvēkdrošība" ietvaros. Profesionālās vidējās izglītības programmās veselības izglītībai noteiktas 24 mācību stundas un arodizglītības programmās - 20 mācību stundas. Līdz ar to šī vienotā mācību kursa “Sabiedrības un cilvēka drošība” ietvaros tiktu nodrošināta darba aizsardzības, pirmās palīdzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās aizsardzības, vides aizsardzības, veselības izglītības tēmu sistēmiska apguve.

Noteikumos tiek novērsta pretruna starp vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanu vispārējā vidējā un profesionālajā vidējā izglītībā. Veicot grozījumus, tiek nodrošināta vienota pieeja vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeniem, nosakot trīs centralizētos eksāmenus – latviešu valodā, vienā svešvalodā un matemātikā un vismaz vienā eksāmenā pēc izglītojamā izvēles, atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.

Veicot grozījumus, ņemts vērā Kultūras ministrijas ierosinājums, ka profesionālās vidējās mūzikas, mākslas, dejas un dizaina jomas izglītības programmas, kuras atbilst izglītības tematiskai jomai „Mākslas”, un kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves, īstenojamas vismaz 3120 stundu apjomā ar izglītības programmas īstenošanas ilgumu vismaz 2 gadi. Nosakot vienotu profesionālās vidējās kultūrizglītības programmu īstenošanas apjomu un ilgumu, tiks nodrošināta profesionālās kultūrizglītības programmu kvalitāte un mērķu sasniegšana - atbilstība darba tirgus prasībām un absolventu konkurētspēja, kā arī vienlīdzīga pieeja visām izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās vidējās kultūrizglītības programmas, ņemot vērā šo programmu specifiku un to, ka tajās vienlaikus jāapgūst gan augsta līmeņa tehniskā izpildījuma, gan mākslinieciskās prasmes.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40357500&mode=mk&date=2016-03-08