Publicēts 18 marts 2016

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā statistika liecina, ka ar katru gadu pieaug to bērnu ar invaliditāti skaits, kuri veiksmīgi iekļaujas vispārējās izglītības iestādēs, izmantojot valsts apmaksātos asistenta pakalpojumus. 2013.gadā asistenta pakalpojumus izmantoja 214, 2014.gadā – 245, bet 2015.gadā – 290 bērnu dažādās izglītības pakāpēs. Tas pierāda, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma palielinās, un IZM ir gatava pilnveidot līdzšinējo sistēmu kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanā.

Bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem un pilngadīgiem skolēniem ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu no 2012.gada 1.septembra ir iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē. Kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu, sākotnēji izstrādāja Labklājības ministrija, bet vēlāk finansējuma administrēšana šā pakalpojuma nodrošināšanai tika deleģēta Izglītības un zinātnes ministrijai.
Valsts kontrole (VK), veicot lietderības revīziju “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte”, ministrijai norādījusi uz vairākiem trūkumiem un nepilnībām pakalpojuma nodrošināšanā, kā arī finansējuma pieprasīšanā, izlietošanā un kontrolē. IZM novērtē Valsts kontroles revidentu veikto darbu un sniegtos ieteikumus sistēmas pilnveidei, jo arī ministrija uzskata, ka asistenta pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē būtu jāvērtē kopsakarā ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā, kā arī nepieciešams precizēt normatīvo regulējumu asistenta pakalpojuma sniegšanai un finansēšanai.

Jau no 2016. gada 1. janvāra ir nodrošināta elektroniskā datu apmaiņa starp Valsts izglītības informācijas sistēmu un VDEĀVK sistēmu, kas turpmāk vairs nepieļaus līdzekļu pretlikumīgu pārskaitīšanu pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm, uz ko revīzijas ziņojumā norāda VK. Taču IZM uzsver, ka revīzijas ziņojumā minētie prettiesiski izlietotie līdzekļi aptuveni 57 000 eiro apmērā visos gadījumos ir izmantoti bērniem, kuriem asistentu pakalpojumi bija nepieciešami, tiesa, savlaicīgi neveicot kontroli, vai iesniegtas nepieciešamās izziņas. Saskaņā ar VK ieteikumiem IZM pastiprinās kontroles procedūras, kā arī īpašu uzmanību pievērsīs pašvaldību un izglītības iestāžu izpratnes veicināšanai par normatīvo regulējumu, izstrādājot vadlīnijas vai metodiskos norādījumus.
VK ziņojumā norādītais, ka valsts budžeta līdzekļu plānošanā gadskārtējam budžetam un, aprēķinot avansa maksājumu pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm, ticis pielietots atšķirīgs algoritms apmaksājamo dienu skaita noteikšanā, jau ir novērsts, plānojot 2016.gada valsts budžeta pieprasījumu. Budžetā pieprasāmais un reāli izlietotais finansējums asistenta pakalpojumu apmaksai atšķiras, jo asistents saņem atlīdzību par reāli nostrādātajām stundām, bet nevar saņemt par laiku, kad bērns slimo un neapmeklē izglītības iestādi. Tāpēc trīs gadu laikā ir izveidojies līdzekļu pārpalikums, no kura lielu daļu IZM atskaitījusi atpakaļ budžetā, bet daļu, saskaņojot ar Finanšu ministriju, izlietojusi to izdevumu segšanai, kuru vajadzību finansēšana bija būtiska un neatliekama IZM resora darbības nodrošināšanai un kuru finansēšanu nav bijis iespējams atlikt uz nākamo budžeta gadu.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām izglītības iestādēs tiek nodrošināti vairāki atbalsta pasākumi, kurus īsteno atbalsta personāls – sociālais pedagogs, skolotāja palīgs, surdotulks un citi. Asistenta pakalpojuma ieviešana skolēniem ar invaliditāti 2012.gadā bija būtisks solis, īstenojot izvirzītos mērķus iekļaujošās izglītības veicināšanā. Arī Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam pamatprincipi ir fokusēti uz iespēju paplašināšanu indivīdam, jo īpaši uzsverot iekļaujošās izglītības lomu. IZM jau ir izvērtējusi Valsts kontroles ieteikumu par iespējamo finansējuma novirzīšanu nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanai izglītības iestādē, kas būtu efektīvāks finansējuma izlietošanas veids. Taču šādam modelim ir vairāki trūkumi, jo asistentam noteiktie pienākumi nav identiski tiem uzdevumiem, kas jāveic atbalsta personālam, lai izglītības iestādē bērns ar invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši savām spējām. IZM uzsver, ka jebkādu plānoto izmaiņu pamatā primāri vienmēr būs rūpes par bērnu ar invaliditāti iekļaušanu izglītības iestādē un sabiedrībā kopumā, vienlaikus nodrošinot valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu šā mērķa sasniegšanā.