Publicēts 15 jūnijs 2016

Vizītē Rīgā ir ieradušies Starptautiskās darba organizācijas (SDO) eksperti Maikls Aksmans (Michael Axmann) un Marta Makhola (Marta Makhoul). Šodien, 15. jūnijā, kārtējās sarunās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistiem eksperti diskutē par Latvijas profesionālās izglītības, jo īpaši darba vidē balstītu mācību, attīstības perspektīvām. Savukārt rīt, 16. jūnijā, seminārā kopā ar sociālajiem partneriem, tostarp Latvijas darba devēju konfederāciju, darba devējiem, izglītības iestāžu, iesaistīto ministriju un citu organizāciju pārstāvjiem spriedīs par darba vidē balstītu mācību popularizēšanu sabiedrībā, jo īpaši darba devēju vidū. 

Sarunas par sadarbību ar SDO uzsāktas jau 2015. gada nogalē. Iepriekšējās ekspertu vizītes laikā Latvijā šā gada martā tika iezīmēti konkrēti turpmākās darbības virzieni, akcentējot praktisku, Latvijas sociālekonomiskajā vidē balstītu pieeju dažādu DVB profesionālās izglītības programmu īstenošanā, kas pielāgotas kā nozaru, tā Latvijas reģionu vajadzībām.

DVB mācības gūst aizvien lielāku popularitāti un atbalstu gan profesionālās izglītības iestāžu, gan darba devēju un pašu jauniešu vidū, tomēr saikne starp izglītības iestādi un darba devēju vēl jāstiprina un jāpilnveido. Latvijas mērķis ir ieviest DVB mācības sistēmas līmenī, jo tas potenciāli rada darba vietas jauniešiem un nodrošina vienmērīgu pāreju no skolas uz darba dzīvi, ilgtermiņā garantē kvalificētu darbaspēku uzņēmumiem un parāda karjeras izredzes jauniešiem, kuri neizvēlas studijas augstskolā un tām sekojošu akadēmisko karjeru.

“Lielākais mūsu izaicinājums patlaban ir, kā palielināt sabiedrības kopējo izpratni par mūsdienīgu profesionālo izglītību Latvijā. Pašlaik Latvijā notiek domāšanas paradigmas izmaiņas par labu izglītības tuvināšanai darba tirgum,” uzskata IZM Izglītības departamenta direktora vietniece Inta Šusta. “Daudzās valstīs ir gūta laba pieredze darba devēju izpratnes paaugstināšanai. Mums tā ir iespēja izmantot SDO starptautisko pieredzi, pārņemt labāko un piemērotāko Latvijai.”

SDO ir viens no galvenajiem partneriem izglītības un darba tirgus tuvināšanā, jo nodrošina augsta līmeņa sociālo dialogu globālā mērogā. SDO ekspertu īstenoto pasākumu mērķis ir veicināt DVB mācību ieviešanu Latvijā, turklāt paredzot praktiskus pasākumus uzņēmēju ieinteresēšanai iesaistīties DVB mācībās.

Viens no būtiskākajiem DVB mācību attīstības priekšnoteikumiem ir sapratne un sadarbība starp izglītības iestādēm, uzņēmējiem, kā arī pašvaldībām, nozaru apvienībām un profesionālajām organizācijām. Atzīstot DVB mācību labos sasniegumus Latvijā, eksperti uzsver nepieciešamību turpināt argumentēti skaidrot, ka darba devējiem ieguvums no šādām mācībām vienmēr ir lielāks nekā izmaksas. Šādi uzņēmumi var sagatavot jaunos speciālistus atbilstoši savām vajadzībām un ar konkrētajam uzņēmumam nepieciešamajām prasmēm.

Sadarbību ar ILO ekspertiem DVB mācību jomā paredzēts turpināt arī 2017.gadā, tajā skaitā paplašinot sadarbības mērogu un izskatāmo jautājumu loku.