Publicēts 13 februāris 2015

Rīga, 2015. gada 13. februārī — Vērsta uz jaunas inovāciju politikas iedzīvināšanu Eiropas Savienībā (ES), 12.-13.februārī notika konference “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, kuru atklāja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Lai spriestu par Eiropas konkurētspējas audzēšanu, Rīgā pulcējās gandrīz 200 ekspertu. Izvērtēto jautājumu lokā: kā mazāk attīstītajiem reģioniem panākt inovāciju līderus, kā mobilizēt mazo valstu potenciālu, kā padarīt efektīvāku sadarbību starp uzņēmējiem, pētniecību un augstāko izglītību, kā novērst darbaspēka aizplūšanu un prasmju trūkumu.

Viedās specializācijas stratēģijas dažādos ES reģionos tiek attīstītas kopš 2009. gada un tās kalpo par noteicošo faktoru valsts vai reģiona konkurētspējai. Stratēģija paredz noteikt viedās specializācijas virzienus, kam ir lielākais potenciāls tautsaimniecības konkurētspējas celšanai, un koncentrēt resursus šo virzienu attīstīšanai. Viedās specializācijas stratēģijas izstrādē, tāpat kā šajā konferencē, pie viena sarunu galda tiekas gan politikas veidotāji, gan zinātnieki, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

“Mums bija iespēja redzēt, kā viedās specializācijas stratēģiju var piemērot praksē un kā var tikt īstenotas Eiropas partnerības,” sacīja Mārīte Seile. “Gan nacionālā, gan reģionālā līmenī tieši valsts pārvaldei ir svarīga loma “Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanā un tās doto solījumu pildīšanā. Izaugsme un jaunu darbavietu radīšana ir ļoti atkarīga no mūsu mērķiem un saistību uzņemšanās ES, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.”

“Vēl piemērotāku brīdi Rīgas konferencei būtu grūti izvēlēties. Vairums kohēzijas politikas programmu jau ir sagatavotas, un reģioni, kas saskaras ar līdzīgām problēmām, var izmantot izdevību, lai apmainītos jaunām idejām un mācītos cits no cita. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka gandrīz 300 Eiropas reģionu kopējā uzkrātā pieredze var būt par pamatu tūkstošiem nozīmīgu projektu, kuri var izraisīt reālas pārmaiņas, veicinot izaugsmi un radot darbavietas," sacīja Eiropas reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu).

Šo konferenci rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un tajā pulcējās dalībnieku no vairāk nekā 17 valstīm. Šī bija pirmā pētniecības un inovāciju jomas konference, kas tika  organizēta Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros. Nākamais pasākums – Eiropas pētniecības telpas un inovāciju komitejas plenārsēde un ES Padomes Pētniecības darba grupas sanāksme – Rīgā notiks 16. un 17. aprīlī. Konkurētspējīga Eiropā ir viena no Latvijas prezidentūras galvenajām prioritātēm, un prezidentūra jau norādījusi uz nepieciešamību sasaistīt pētniecību ar inovācijām.

Konferences mājaslapahttp://www.ris3riga2015.lv/

Fotogrāfijas no pasākuma pieejamas: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157650785769061/