Publicēts 16 augusts 2016

Apliecinot Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs un Viedās specializācijas stratēģijā noteikto, ka prioritāri atbalstāmi tie zinātnes un pētniecības virzieni, kas kalpo augstas pievienotās vērtības ekonomikas vajadzībām, valdība šodien, 16.augustā, pieņemot attiecīgos MK noteikumus, atbalstīja nozīmīgu ES struktūrfondu investīciju piešķīrumu zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstībai un augstskolu STEM infrastruktūras modernizācijai. Gan zinātnes infrastruktūras modernizācijai piešķirtie vairāk nekā 120 miljoni eiro, gan augstskolu STEM programmu kapacitātes celšanai atvēlētie 44 miljoni eiro būs nākotnes investīcijas tautsaimniecībai perspektīvās nozarēs un to cilvēkkapitālā.

Pagājušajā nedēļā valdība jau atbalstīja profesionālās izglītības STEM programmu modernizāciju koledžās, šim mērķim atvēlot vairāk nekā 14 miljonus eiro ERAF un valsts budžeta finansējuma. Līdz ar to pētniecībai un Latvijas intelektuālā potenciāla stiprināšanai mūsu valsts ekonomikas izaugsmes veicināšanai šajā ES struktūrfondu plānošanas periodā kopumā būs pieejami vairāk nekā 178 miljoni eiro.

Ar MK noteikumu projektiem var iepazīties:
A) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi"
B) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"