Publicēts 14 septembris 2016

Nacionālais Eiropas pētniecības telpas (ERA) ceļvedis ir nepieciešams, lai tuvinātos ES noteiktajiem standartiem zinātnē, Latvijas pētniecības sistēmas saskaņošanai ar pārējo ES dalībvalstu sistēmām, kā arī, lai stiprinātu spēju risināt sabiedrībai būtiski svarīgas problēmas, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi.

ERA turpmākai attīstībai ir noteikti astoņi galvenie rīcības virzieni, atbilstoši kuriem ES dalībvalstīm ir jāīsteno un jāparedz situācijas uzlabošana līdz 2020. gadam, izstrādājot ERA nacionālā ceļveža pasākumus 2016. - 2020.gadam. Galvenās ceļvedī minētās prioritātes ir:

  • nostiprināt pētniecības un inovācijas politikas novērtēšanu;
  • uzlabot starpvalstu kopīgo pētniecības jomu plānošanu un dalību kopējās programmēšanas iniciatīvās;
  • optimāli izmantot publiskās investīcijas pētniecības infrastruktūrās, nosakot valsts prioritātes;
  • nodrošināt atklātu, pārredzamu un uz nopelniem balstītu praksi, pieņemot darbā amatos pētniecības jomā;
  • veicināt dzimumu līdzsvaru pētniecības iestādēs un lēmumu pieņemšanas struktūrās;
  • sekmēt zinātnisko rezultātu publicitāti;
  • veicināt atvērtu piekļuvi zinātniskajām publikācijām;
  • izstrādāt un īstenot kopīgas stratēģiskas pieejas un darbības starptautiskai sadarbībai.

Latvijas nacionālās ERA ceļveža turpmākās rīcības plānojums paredz 35 aktivitātes snieguma uzlabošanai ERA rīcības virzienos. Viena no būtiskākajām aktivitātēm ir dalība vairākās kopējās programmēšanas iniciatīvās dalībvalsts statusā, kas paredz Latvijas zinātnisko institūciju un nozaru ministriju piedalīšanos Eiropas lielo sociālo izaicinājumu risināšanā.

2015.gada 29.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padome pieņēma lēmumu, kas katrai ES dalībvalstij uzdod izstrādāt nacionālo ERA ceļvedi, kas paredz pasākumus ES dalībvalsts iesaistei un snieguma uzlabošanai noteiktās ar pētniecības attīstību saistītās jomās līdz 2020.gadam.

ERA izveidi un attīstību paredz Līgums par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību 179.pants, kas nosaka, ka Savienības mērķis ir stiprināt savus zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus, izveidojot Eiropas pētniecības telpu, kurā var notikt brīva zinātnieku, eksakto zināšanu un tehnoloģiju apmaiņa. Tāpat ir svarīgi veicināt savu konkurētspēju, tostarp rūpniecības konkurētspēju, kā arī sekmēt visas zinātniskās izpētes darbību.

Ar 2016.gada 13.septembrī valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388975&mode=mk&date=2016-09-13