Publicēts 28 septembris 2016

Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināšanai valdībā virza Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu par mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm sadali 2016./2017. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem atbilstoši skolēnu skaitam 2016. gada 1. septembrī. Rīkojuma projektu plānots apstiprināt ceturtdienas, 29. septembra, valdības ārkārtas sēdē.

Ministrija visām pašvaldībām jau sniegusi nepieciešamo informāciju par mērķdotācijas apjomu, kā arī nosūtījusi Ministru kabineta rīkojumu projektu. 2015. un 2014. gadā mērķdotācijas aprēķini tika veikti, attiecīgi janvārim – augustam pamatojoties uz skolēnu skaitu 1. septembrī, savukārt septembrim – decembrim, pamatojoties uz skolēnu skaitu 27. maijā. Tā kā skolēnu skaita izmaiņas ir būtiskas un bērnu migrācija no vienas izglītības iestādes uz citu notiek pat augusta pēdējās dienās, šogad nolemts atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kad mērķdotācijas aprēķinos ņem vērā nevis provizoriskos, bet precīzos datus.

Mērķdotācijas aprēķinu šā gada četriem mēnešiem IZM veikusi, pamatojoties uz pašvaldību ievadīto un apstiprināto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā – skolēnu skaitu izglītības pakāpē attiecīgajā teritorijā un izglītības iestādē īstenotajām mācību programmām uz 2016.gada 1.septembri. Mērķdotācijas sadalījums atlikušajam mācību gadam tiks apstiprināts kopā ar 2017.gada valsts budžeta likumu.

Mērķdotāciju sadale tiek veikta saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija MK noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 2011. gada 5. jūlija MK noteikumiem Nr. 523 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”, 2001.gada 28.augusta MK noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”.

No 2016. gada 1. septembra pedagogu, tajā skaitā interešu izglītības, profesionālās izglītības pedagogu un atbalsta personāla, mēneša darba algas likmes ir paaugstinātas, nosakot 680 eiro kā minimālo samaksu par likmi. Jaunajā, 2016./2017. mācību gadā pedagogu atalgojuma palielināšanai ir piešķirts nozīmīgs papildu finansējums - šā gada četriem mēnešiem mērķdotācija palielināta par aptuveni 9 miljoniem, bet 2017. gadā skolotāju atalgojumam papildus plāno novirzīt 47 miljoni eiro, kas vēsturiski ir viens no nozīmīgākajiem finansējuma palielinājumiem kādai no publiskā sektora nozarēm.
Šajā mācību gadā 733 pašvaldību vispārizglītojošajās skolās 1.-12. klasē mācās 208 043 bērni, kas ir par 1094 vairāk nekā iepriekšējā gadā.