Publicēts 03 oktobris 2016

Šodien, 2016. gada 3. oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrija pārskaitījusi 49,98 milj. eiro mērķdotāciju pašvaldībām pedagogu darba samaksai par septembri un oktobri. Kopējais finansējums vispārējās izglītības iestādēm 2016.gada septembrim – decembrim ir pieaudzis par 5,7 %.

Lielākajā daļā pašvaldību mērķdotācijas apmērs pedagogu darba samaksai ir palielinājies. Mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai ietekmē vairāku faktoru kopums. Kā būtiskākais jāmin skolēnu skaita izmaiņas, kur kopējā vairāku gadu tendence liecina par to, ka, izņemot Pierīgas reģionus, skolēnu skaits būtiski samazinās. Mērķdotācijas apjomu ietekmē arī izmaiņas noteiktajā skolotāju/skolēnu proporcijā, kuras mērķis ir risināt taisnīgu finansējuma sadali, tuvinot to reālajai situācijai, ko ietekmē demogrāfijas un migrācijas procesi.

Šā gada četriem mēnešiem par 18,5 % pieaudzis finansējums 5-6-gadīgo pedagogu darba samaksai, jo ir palielināts apmaksāto stundu skaits un noteikta atbalsta personāla apmaksa.

Mērķdotācijas aprēķinu šā gada četriem mēnešiem IZM veikusi, pamatojoties uz pašvaldību ievadīto un apstiprināto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā – skolēnu skaitu izglītības pakāpē attiecīgajā teritorijā un izglītības iestādē īstenotajām mācību programmām uz 2016. gada 1. septembri. Mērķdotācijas sadalījums atlikušajam mācību gadam tiks apstiprināts kopā ar 2017.gada valsts budžeta likumu.

No 2016. gada 1. septembra pedagogu, tajā skaitā interešu izglītības, profesionālās izglītības pedagogu un atbalsta personāla, mēneša darba algas likmes ir paaugstinātas, nosakot 680 eiro kā minimālo samaksu par likmi. Jaunajā, 2016./2017. mācību gadā pedagogu atalgojuma palielināšanai pašvaldībām ir piešķirts nozīmīgs papildu finansējums šā gada četriem mēnešiem, bet 2017.gadā skolotāju atalgojumam papildus plāno novirzīt ap 47 miljoniem eiro, kas vēsturiski ir viens no nozīmīgākajiem finansējuma palielinājumiem kādai no publiskā sektora nozarēm.

2016. gada 30. septembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 571 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31.decembrim” pieejams: http://likumi.lv/ta/id/285122-par-merkdotaciju-sadalijumu-pasvaldibam-pasvaldibu-izglitibas-iestadem-no-2016-gada-1-septembra-lidz-2016-gada

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai:
Plašāku informāciju par pedagogu darba samaksas mērķdotācijas sadales procesu pašvaldībām IZM sniegs šo ceturtdien, 6. oktobrī, plkst. 12.00 preses konferencē.