Publicēts 06 decembris 2016

PHDLai samazinātu administratīvo slogu, radītu labvēlīgākus nosacījumus pēcdoktorantūras pētniecībā iesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem, kā arī novērstu interpretācijas iespējas atsevišķu punktu piemērošanā, valdība šodien, 6.decembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta nosacījumus pēcdoktarantūras pētījumiem.
ES fondu investīcijas pasākumā „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ir plānotas, lai veicinātu jauno zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajās institūcijās vai komercstruktūrās. ES fondu finansējums jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai ir būtisks arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmes mērķu sasniegšanā.

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī, kā arī izmaksas administratīvajiem resursiem.

Līdz šim bija noteikts, ka pētniecības projekta administratīvo resursu izmaksas nepārsniedz piecus procentus no pētniecības projekta kopējām izmaksām, un pētniecības projektu īstenotājiem bija jāveic administratīvo resursu izmaksu pozīciju nodalīšana un maksājumu dokumentācijas apkopošana.
Apstiprinot grozījumus, turpmāk ar saimniecisko darbību nesaistīto pētniecības projektu administratīvajiem resursiem tiks noteiktas vienas vienības izmaksas 185,84 eiro apmērā mēnesī. Vienas vienības izmaksu apmērs ir noteikts, ņemot vērā līdzīgas izmaksas ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī programmā „Individuālās stipendijas” un ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētos projektos. Detalizētāki vienas vienības izmaksu piemērošanas nosacījumi tiks noteikti vienas vienības izmaksu piemērošanas metodikā.
Lai nodrošinātu pētniecības projektu iesniedzēju tiesisko paļāvību, minētā norma tiks piemērota pētniecības projektiem, kuru atlases konkursi izsludināti pēc vienas vienības izmaksu piemērošanas metodikas saskaņošanas ar ES fondu vadošo iestādi, t.i., sākot ar pētniecības projektu otro atlases kārtu.
Pašlaik noris pēcdoktorantu pētniecības projektu pirmā atlases kārta. To organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Vērtēšanai ir iesniegti 246 pieteikumi, kas pretendē uz 18,27 milj. eiro lielu finansējumu. Atlases ir plānots organizēt reizi gadā līdz 2020. gadam vai kamēr pietiks šim pasākumam plānotais ES fondu finansējums.

Apstiprināto grozījumu regulējums ir labvēlīgāks arī pēcdoktorantiem, kuri ir ieguvuši doktora grādu medicīnā. Līdz šim esošais regulējums neparedzēja iespējas jaunajiem zinātniekiem ārpus pētniecības pieteikuma īstenošanas tikt nodarbinātiem ārstniecības iestādē vai ārsta praksēs. Tas varētu negatīvi ietekmēt medicīnas jomas pētījumus.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā pēcdoktorants, kurš ieguvis doktora grādu medicīnā, papildus darbam pētniecības projektā varēs arī strādāt ārstniecības iestādē vai ārsta praksē, ja slodze pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniegs 0,2. Šāds noslodzes ierobežojums darbam ārpus konkrētā pētījuma noteikts arī tiem, kuri ir iesaistīti akadēmiskajā darbā, jo atbilstoši pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” mērķim finansējums pamatā tiek sniegts tikai pilna darba laika pēcdoktorantam pastāvīga pētījuma īstenošanai un viņa pētniecības prasmju un konkurētspējas attīstībai gan nacionālas, gan starptautiskas nozīmes pētniecības un inovāciju projektu konkursos.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40404794&mode=mk&date=2016-12-06