Publicēts 17 Februāris 2017

Šodien, 2017.gada 17.februārī,  Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa piedalās ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē, kurā tiek izskatīti izglītības un jaunatnes jomas jautājumi. Padomē plānots apstiprināt Padomes secinājumus par ieguldījumu Eiropas jaunatnē, īpaši attiecībā uz Eiropas Solidaritātes korpusu.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī un ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā, vienlaikus dodot iespēju jauniešiem pilnveidot savas prasmes un veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Apstiprinot Padomes secinājumus, ES dalībvalstis aicinātas turpināt modernizēt un uzlabot izglītības sistēmu kvalitāti, paplašināt iespējas jauniešiem aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un sociālajās iniciatīvās, kā arī sniegt iespēju jauniešiem vēl aktīvāk attīstīt gan nodarbinātībai, gan personības izaugsmei nepieciešamās prasmes.

Vienlaikus ar šiem Padomes secinājumiem dalībvalstis aicina EK nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas noteiks Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko ietvaru, lai nākamajā posmā šī iniciatīva varētu pilnvērtīgi darboties. Šajā posmā tiek izmantotas esošās programmas, tajā skaitā, Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba iniciatīvas iespējas. Latvija uzskata, ka tam jābūt balstītam uz visaptverošu izvērtējumu un jāņem vērā jau izstrādātās un ieviestās tiesību normas gan attiecībā uz brīvprātīgo darbu, gan nodarbinātību.

Šodienas sanāksmē tiks apstiprināti arī Padomes secinājumi par  iekļaušanu daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem, tādējādi veicinot dažādu sociālo grupu iekļaušanu, dažādu kultūru un reliģiju līdzāspastāvēšanu, radot mierīgāku un demokrātiskāku Eiropu un veicinot inovāciju.  Secinājumos uzsvērta izglītības nozīme integrācijas un cieņas pret daudzveidību veicināšanai ES. Vienlaikus tiek atzīmēts, ka lielāka uzmanība jāpievērš izglītības sistēmām, lai nodrošinātu katra  izglītojamā dažādās vajadzības, ņemtu vērā viņu spējas, kā arī nodrošinātu visiem vienādas formālas un neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās iespējas.

Padomes Secinājumos dalībvalstis aicinātas veicināt demokrātisku un iekļaujošu skolu kultūru un pamatprincipus, kā arī īstenot pasākumus, kas ļauj agrīni konstatēt un novērst sociālo atstumtību, izglītības priekšlaicīgu pamešanu un vardarbīgas radikalizācijas agrīnas pazīmes. Tāpat nepieciešams nodrošināt elastīgus izglītības apguves veidus, veicināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, sekmēt dažādu digitālo risinājumu lietošanu izglītības procesā. Uzsvērta nepieciešamība sniegt atbalstu pedagogiem, veicinot viņu motivāciju un kompetences daudzveidīga mācību procesa nodrošināšanā, sekmēt starpnozaru pieeju un inovatīvas pieejas izglītībā. Ļoti svarīgi ir arī veicināt dažādu mācību sasniegumu vērtēšanas formu ieviešanu, un tādu mācību programmu un mācīšanas metožu izmantošanu, kas veicina radošumu un inovācijas.

OECD PISA 2015 rezultāti kopumā Eiropā liecina par sociāli ekonomisko atšķirību negatīvo ietekmi uz bērnu un jauniešu vispārējo izglītības līmeni, tāpēc šodienas sanāksmes noslēgumā plānotajā diskusijā dalībvalstis aicinātas dalīties pieredzē, ko tās dara nacionālā līmenī, lai mazinātu nevienlīdzību izglītībā un novērstu atšķirības. Tiek uzsvērta nepieciešamība pēc pielāgota mācību satura un programmām, lai sekmētu atbalstu bērniem ar dažādām un speciālām vajadzībām. Tāpat dalībvalstis aicinātas sniegt viedokli par to, kā ES valstīs īstenotās mācību programmas varētu tikt pilnveidotas, kā arī dalīties pieredzē par pedagogiem nodrošināto profesionālo pilnveidi un viņiem turpmāk nepieciešamo atbalstu.

Latvija ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē dalīsies pieredzē par uzsākto izglītības satura reformu un darbu pie ilgtspējīga skolu tīkla izveides, kā arī par nacionālajiem un ar ES struktūrfondu atbalstu īstenotajiem projektiem izglītības sistēmas un kvalitātes pilnveidē, nodrošinot starpnozaru un starpinistitūciju sadarbību.