Publicēts 04 maijs 2017

STEMLatvijas augstskolas, kuras īsteno STEM studiju programmas, un zinātniskie institūti, kas veic pētījumus Viedās specializācijas jomās, pašlaik gatavojas apjomīgām investīcijām, kuras nodrošina Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansējums. STEM studiju programmu modernizācijā plānots investēt 44 641 656 eiro1, savukārt pētniecības infrastruktūras attīstībā – 120 252 616 eiro2

Investīciju mērķis ir palielināt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu devumu tautsaimniecībai, nodrošinot Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķa – ekonomiskās izaugsmes tempa pieaugumu – sasniegšanu. Investīciju priekšnoteikums ir noteiktajiem mērķiem atbilstošas augstskolu un zinātnisko institūtu attīstības stratēģijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzdevumā institūcijas savās attīstības stratēģijās laikposmam līdz 2020. gadam ir ietvērušas pasākumus tautsaimniecībai nepieciešamo zināšanu un cilvēkkapitāla nodrošināšanai. Savas stratēģijas augstskolas izstrādā sadarbībā ar profesionālajām nozaru organizācijām, lai salāgotu savu darbību ar tautsaimniecības attīstības vajadzībām un sekmētu augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu darba tirgum un sniegtu pētniecības pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem.

Pašreiz IZM sadarbībā ar nozaru ministrijām un asociācijām turpina stratēģiju izvērtēšanu, lai iegūtu pārliecību par plānoto investīciju pamatotību un sagaidāmo atdevi.

Pirmās institūcijas, kuru stratēģijas ir apstiprinātas un kuras ir gatavas investīciju projektiem, ir vadošie institūti - Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. To stratēģijas ir pieejamas: Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģija un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta stratēģija. Ar visu investīcijām gatavo augstskolu un zinātnisko institūciju sarakstu var iepazīties šeit: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu pētniecības stratēģijas. Pašlaik ir apstiprinātas astoņas attīstības stratēģijas, pārējās tiek precizētas vai atrodas apstiprināšanas procesā.

Paredzēts, ka augstskolas un zinātniskie institūti projektu īstenošanu uzsāks jau šogad, un projektu īstenošana turpināsies līdz 2023.gadam.


18.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu.
21.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.