Publicēts 25 jūlijs 2017

Līdz 2017. gada 30. decembrim Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kā kvalitātes nodrošināšanas aģentūra tiks iekļauts Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) un vienlaikus kļūs par Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) pilntiesīgo biedru. To paredz valdībā šodien apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par studiju programmu licencēšanu, kā arī augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju.

Latvija ir Boloņas procesa dalībvalsts un apņēmusies nodrošināt kopīgi izvirzītu mērķu sasniegšanu augstākās izglītības kvalitātes jomā. Arī Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas plāns 2015.-2017. gadam paredz izveidot nacionālo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūciju, kas reģistrēta EQAR. Ņemot vērā arī Eiropas Savienības Padomes rekomendācijas par augstākās izglītības reformām, Latvijā ir būtiski izveidot tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilst standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā.

Latvijas iekļaušanās Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā ļaus Latvijā studējošiem gūt pārliecību par studiju programmu kvalitāti. Ja studiju virziens ir akreditēts, gan Latvijas, gan ārvalstu studenti var būt droši, ka tajā ietilpstošās studiju programmas atbilst Eiropas augstākās izglītības kritērijiem. Akadēmiskajam personālam tas uzliek augstas prasības, taču reizē arī iespēju lepoties ar darbu EQAR standartiem atbilstošā augstskolā.

Standarti noteic, ka augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centram ir jābūt neatkarīgam un jāstrādā autonomi, jābūt pilnībā atbildīgam par savām darbībām un šo darbību rezultātiem, tostarp tam jānodrošina arī iespēja patstāvīgi izvēlēties ārējos ekspertus neatkarīgi no trešajām personām. Kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir vispusīgs ekspertu izvērtējums, tostarp no augstskolas, mācībspēku, studentu un darba devēju, nozares profesionāļu puses. Standartu prasības paredz izstrādāt vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodiku, kā arī augstskolas, koledžas un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu izstrādes vadlīnijas un ekspertu grupas kopīgā atzinuma vadlīnijas.

Ar šodien valdībā atbalstītajiem noteikumu projektiem "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" var iepazīties MK mājaslapā:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421622&mode=mk&date=2017-07-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421621&mode=mk&date=2017-07-25