Publicēts 01 marts 2018

shutterstock 255798634 CroppedTurpinot īstenot Daugavpils Universitātes (DU) attīstības stratēģiju, no 2018.gada 1.marta universitātē ir integrēta Daugavpils medicīnas koledža, tai kļūstot par Daugavpils Universitātes aģentūru. Tas sekmēs koledžas esošo studiju virzienu attīstību un jaunu programmu izveidi, studijas sasaistot ar zinātnisko pētniecību un izmantojot DU sadarbības iestrādes ar reģiona darba devējiem.

Izglītības un zinātnes ministrija valsts augstskolām ekonomiskās attīstības stimulēšanai ir izvirzījusi uzdevumu veidot iespējami plašu zināšanu bāzi visās zinātņu nozarēs, fokusējot pētniecību tajās jomās, kurām ir vislielākais attīstības potenciāls. Šā mērķa īstenošanai augstskolas piesaista resursus no dažādiem avotiem, un sadarbojas ar citām augstākās izglītības institūcijām.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa uzsver, ka Daugavpils medicīnas koledža nodrošina kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu reģiona ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēm, tās absolventi darba tirgū ir pieprasīti un novērtēti. “Koledža ir attīstījusi plašu sadarbību ar ārvalstu augstskolām, pierādot, ka tās sniegtā izglītība ir starptautiski konkurētspējīga, tā ir viena no deviņām koledžām, kuras saņem struktūrfondu investīcijas STEM jomas studiju programmu attīstībai. Tāpēc, novērtējot sasniegto un saskatot tālākās attīstības potenciālu, ministrija atbalsta koledžas kā augstākās izglītības iestādes stiprināšanu Daugavpils Universitātes aģentūras statusā,” saka A.Kiopa.

Daugavpils Universitāte attīstās kā akadēmiskajās tradīcijās balstīts mūsdienīgs un konkurētspējīgs Latgales reģiona studiju, zinātnes un inovāciju centrs, kurā tiek piedāvāti visi izglītības līmeņi. Prioritāte ir studiju programmu piedāvājuma atbilstība darba spēka pieprasījumam reģionā, tajā skaitā, izvērtējot iespējas paplašināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības piedāvājumu, ieskaitot medicīnas jomu sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti.

Daugavpils Universitātes stratēģija 2020.gadam nosaka tās misiju sekmēt ilgtspējīgas nākotnes sabiedrības attīstību, realizējot starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošinot kvalitatīvu izglītību inženierzinātņu, dabas, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomā. Šo jomu attīstībai DU arī spējusi piesaistīt ievērojamus ES struktūrfondu līdzekļus un turpmākajos gados projekta “Palielināt modernizēto STEM, t.sk., medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros tiks modernizētas 25 STEM studiju programmas 1,4 milj. eiro apjomā.

Ņemot vērā esošās iestrādes un sadarbību zinātniskajos pētījumos, valsts pētījumu programmās, ES fondu projektu realizācijā un kopīgu potenciālu studējošo izglītošanā, DU ir uzsākusi sadarbību ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. DU Senāts un Latvijas Hidroekoloģijas institūta Zinātniskā padome ir pieņēmusi lēmumu par institūta pievienošanos DU. Turpinot savā attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus un ņemot vērā reģiona darba spēka pieprasījumu, DU paplašina arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu klāstu, piedāvājot integrēt universitātes sastāvā Daugavpils medicīnas koledžu.

Koledža pašreiz īsteno četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju virzienā “Veselības aprūpe” – Māszinības, Ārstniecība, Sociālā aprūpe un Sociālā rehabilitācija, kā arī arodizglītības programmu ”Māszinības”. Koledžas integrācija nodrošinās iespēju turpināt profesionālo izglītības programmu īstenošanu un paplašināt piedāvāto studiju programmu klāstu, izmantojot Daugavpils Universitātes sadarbības iestrādes ar reģiona darba devējiem, ļaus sasaistīt studijas ar zinātni un inovācijām, vienlaikus nodrošinot studējošo skaita pieaugumu un arī ārvalstu studentu piesaisti.

DU ir nodrošināti visi priekšnoteikumi un pētniecības aprīkojums augstas kvalitātes studiju procesa realizēšanai un zinātniskā darba veikšanai. Zinātniskā infrastruktūra atbilst augstākā līmeņa pētījumu veikšanai DU pētniecības programmā noteiktajās pētniecības jomās, kas saskaņotas ar Eiropas un Latvijas prioritārajiem zinātnes virzieniem.