Publicēts 12 marts 2015

Ceturtdien, 12.martā, Rīgā pulcējas Eiropas Savienības augstākās izglītības politikas veidotāji, lai divas dienas spriestu par Eiropas augstākās izglītības sistēmas modernizācijas programmu, tās pienesumu ekonomikai, atbilstību tautsaimniecības prasībām un kvalitātes nodrošināšanu.

Sanāksmes tēma “Augstākā izglītība un darbspēja” izvēlēta, apzinoties augstākās izglītības uzdevumu sagatavot augstākā līmeņa uz inovācijām vērstus darba ņēmējus un darba devējus valsts un sabiedrības attīstībai.

“Augstākā izglītība nav tikai inovatīvu darba ņēmēju kalve. Tās uzdevums ir veidot uzņēmēja garu un domāšanu, kļūt par starta punktu jaunu, inovatīvu darba vietu un uzņēmējdarbības intelektuālās bāzes radīšanai,”  sanāksmes organizatoru viedokli pauda Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta vadītāja Agrita Kiopa.

Šī gada 2.-3.februārī ES organizētajā augstākās izglītības vadītāju seminārā Briselē tika salīdzināts ES dalībvalstu augstāko izglītības sistēmu pienesums valsts attīstības veicināšanai gan sistēmas, gan institucionālā līmenī. Seminārā secināja, ka valstis, risinot uzstādītos uzdevums, liek atšķirīgus uzsvarus uz dažādiem nodarbināmības politikas un sistēmas veidošanas aspektiem.

Rīgas sanāksmē politikas veidotāji diskutēs par katrai valstij atbilstošāko pieeju, kā arī politikas ietekmi uz risināmiem jautājumiem. Savstarpējā valstu salīdzinošanā vērtēšana (Peer Review) ļaus salīdzināt valstu panākumus ES Padomes rekomendāciju ieviešanā (Country Specific Reccomendations). Koleģiālo vērtēšanu pirmo reizi ieviesa 2012.gadā, un tā līdz šim veikta profesionālās izglītības un vispārējās izglītības politikas veidotāju darba grupās. Koleģiālās vērtēšanas mērķis ir apkopot valstu labākos piemērus politikas veidošanā. Augstākās izglītības vērtēšana tiks veikta, analizējot tautsaimniecībai nepieciešamo spēju un prasmju paredzēšanas iespējas, profesionāli orientētu studiju klāsta paplašināšanu un sadarbību institucionālā līmenī.

Sanāksmi vadīs IZM Augstākās izglītības departamenta vadītāja Agrita Kiopa. Tajā piedalīsies Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras direktorāta vadītājs Ksavjers Prats Mone (Mr. Xavier Prats Monné) un Augstākās izglītības modernizācijas un Erasmus nodaļas vadītājs Adams Taisons (Mr. Adam Tyson). Aktualizējot augstākās izglītības sistēmas lomu uz inovāciju orientētu jauno speciālistu sagatavošanā, sanāksmē uzstāsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vecākais analītiķis Stefans Vincents Lankrins (Mr. Stephan Vincent-Lancrin).

Par iespējām organizēt intervijas ar ekspertiem lūdzu skatīt mediju programmu: https://eu2015.lv/images/notikumi/12032015_DGHE_Media_programme_0503.pdf

Sanāksme līdzfinansēta no ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+”.