Publicēts 22 Februāris 2018

PKskola2030Šī gada 1. februārī noslēdzās Sabiedriskā apspriešana par pilnveidotā mācību satura un pieejas apraksta projektu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”, kas ilga no 2017.gada 25. septembra. Šodienas preses konferencē tika sniegts apkopotais pārskats par iesniegtajiem - kopumā 887 priekšlikumiem.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumā atzinīgi novērtēta sistemātiskā pieeja mācību satura un pieejas plānošanā, virzībai uz lielāku skolēnu iesaisti mācībās, satura pēctecība un pārskatāmība – kādu mācīšanās rezultātu bērni un jaunieši sasniedz katrā vecumposmā. Četru mēnešu sabiedriskajā apspriešanā iesaistījusies ap 11 400 jeb vairāk nekā ¼ daļa Latvijas izglītības jomā strādājošo, un kopumā iesniegti 887 priekšlikumi.

Ieteikumus mācību satura pilnveidei izteikušas gan biedrības, tajā skaitā – vecāku biedrības, un individuāli vecāki, gan augstskolas un baznīcas, valsts iestādes kā Kultūras, Veselības un Aizsardzības ministrijas, arī Latvijas banka, sabiedrības pārstāvji individuāli. Īpaši nozīmīga ir pašu skolu un skolotāju dalība gan caur projektā iesaistītajām pilotskolām, gan Latvijas pašvaldību deleģēto mācību jomu koordinatoru viedoklis par pilnveidoto satura un pieejas piedāvājumu, kas, projekta rosināti, konsultējušies ar vairāk nekā 9000 pedagogiem visā Latvijā.

Pielikumā:
1. Papildu informācija par Sabiedriskās apspriešanas rezultātiem;
2. Kopsavilkums par sabiedriskās apspriešanas būtiskākajiem priekšlikumiem katrā no jomām.

Infografiks jpg