Drukāt

blur books close up 1598662018. gada 22. martā, Saeima trešajā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas vidusskolas posmā paredz pakāpeniski pāriet uz mācībām valsts valodā. Plānots, ka pāreja uz mācībām valsts valodā sāksies 2019.gada 1.septembrī un noslēgsies 2021.gada 1.septembrī.

Virsmērķis:

Latviešu valoda un kultūra reizē ir Latvijas sabiedrību vienojošais pamats. Pārmaiņu mērķis ir stiprināt valsts valodas lomu Latvijā, nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru savdabību un attīstību.

Mērķis:

Nodrošināt ikvienam Latvijas bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21.gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi.

 

 

Vēstījumi:

Hronoloģija:


Pārmaiņu ieviešanas soļi vispārējā izglītībā:

Pārmaiņu ieviešanas soļi augstākajā izglītībā:

Kādos gadījumos studiju programmas var īstenot svešvalodā:

Augstskola vai koledža ir tiesīga īstenot sagatavošanas kursus, lai sagatavotu ārzemniekus studijām augstskolas vai koledžas studiju programmās.

Daudzas augstskolas licencējot studiju programmas, jau sākotnēji plānojušas to īstenošanu vairākās valodās. Tāpēc ārvalstu studentiem būs iespējams turpināt studijas esošajās programmās, nepieciešamības gadījumā augstskolai sniedzot atbalstu svešvalodas zināšanu stiprināšanai.

Papildu informācija:

Vispārējā izglītība

Pētījuma “Valodas situācija Latvijā: 2010-2015” dati liecina, ka 39% Latvijas mazākumtautību jaunieši prot latviešu valodu teicami, tikpat daudz jauniešu prot latviešu valodu labi, tomēr 22% atzinuši, ka ir apguvuši latviešu valodu pamatprasmes līmenī vai zina to vāji.

Ik gadu pieaug to mazākumtautību izglītības programmu absolventu skaits, kas izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus latviešu valodā. 2013./2014.mācību gadā šādu izvēli izdarīja 76% mazākumtautību izglītojamo, savukārt 2016./2017.mācību gadā jau 92%.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) kopš 1996. gada nodrošina latviešu valodas prasmes pilnveides kursus profesionālo pienākumu veikšanai pedagogiem mazākumtautību skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Arī projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sadaļā “Atbalsts pedagogiem, īstenojot mācību satura lingvistiski neviendabīgā vidē” LVA nodrošinās atbalsta pasākumus pedagogiem.

IZM atbildīgi pildīs uzņemtās starptautiskās saistības mazākumtautību izglītības nodrošināšanā un attīstībā, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo finansējumu tām izglītības iestādēm, kuras saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Augstākā izglītība

Ārvalstu studentu skaits Latvijā pēdējos gadus stabili pieaug, 2017./2018.akadēmiskajā gadā Latvijā studēja 8806 ārvalstu studenti, kas ir 11% no kopējā studējošo skaita (2014.gadā – 6%).

Gan valstij, gan augstskolām ir svarīgi izvirzīt mērķi – lai Latvijā ierastos studēt motivēti studenti, kuriem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas studiju programmas. Augstākās izglītības eksports nodrošina ievērojamu finansiālu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, un vienlaikus tas lielā mērā saistīts ar reputāciju gan Latvijas augstākajai izglītībai, gan valstij kopumā. Tāpēc ir svarīgi, lai Latvijas augstskolās īstenotās studiju programmas būtu kvalitatīvas un konkurētspējīgas gan satura, gan īstenotās valodas ziņā.

Lai atbalstītu un veicinātu augstākās izglītības internacionalizāciju, paaugstinātu augstākās izglītības iestāžu atbildību ārvalstu studentu piesaistē un sekmētu pozitīvas informācijas izplatīšanos par Latvijas augstākās izglītības sistēmu un studijām Latvijā, IZM kopā sadarbības partneriem izstrādāja Vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā, kuru 2017.gada 17.novembrī parakstīja 12 augstākās izglītības iestādes.

 

Informācija krievu valodā.

Informācija angļu valodā.

  

im infografiki 1

Lejuplādēt attēlu

im infografiki 2

Lejuplādēt attēlu

im infografiki 3

Lejuplādēt attēlu

im infografiki 4

Lejuplādēt attēlu

im infografiki 5

Lejuplādēt attēlu

Kompetencu pieeja A3

Lejuplādēt attēlu