Publicēts 25 septembris 2018

bibliotekaLatviešu valodas kā mūsu valsts identitātes un vērtības veidojošā pamatelementa ilgtspējas, lingvistiskās kvalitātes un konkurētspējas Latvijā un pasaules valodu kontekstā stiprināšanai Ministru kabinets otrdien, 25.septembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotu un finansētu valsts pētījumu programmu “Latviešu valoda”.

Ministru kabineta rīkojuma apstiprināšana ļauj Izglītības un zinātnes ministrijai tuvākajā laikā izsludināt valsts pētījumu programmas projektu pieteikumu konkursu. Programmas kopējais valsts budžeta finansējums trīs gadiem ir 3,11 miljoni eiro.

Valsts pētījumu programma radīs labvēlīgus apstākļus latviešu valodas attīstībai un Latvijas lingvistiskā kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamās zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstībai. Programmas ietvaros tiks identificēti un pētīti latviešu valodas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju, ieskaitot augstskolu, darbu, kā arī tiks īstenoti pasākumi sabiedrības informēšanai un iesaistei.

Programmas īstenošanas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi latviešu valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs, veicinot latviešu valodas un tās paveidu, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas, un lībiešu valodas kā autohtonās valodas izpēti un attīstību. Tāpat arī tiks sekmēta valodas resursu digitalizācija un analīze, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecisko rezultātu pieejamību, tostarp digitāli.

Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda” noteikti desmit uzdevumi, kas paredz zināšanu bāzes attīstību valodas ontoloģijas, sociolingvistikas, fonētikas, gramatikas, latviešu valodas semantikas, teorētiskās un praktiskās leksikogrāfijas, onomastikas, latviešu valodas terminoloģijas, tulkojumzinātnes un kontaktlingvistikas, latviešu valodas didaktikas un mācīšanas metodikas, ģeolingvistikas, kā arī lībiešu valodas izpētē un attīstībā.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares un valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu. Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.

Līdz šim valsts pētījumu programmas finansēja tikai Izglītības un zinātnes ministrija, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas atļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām. Valdība šodien apstiprināja arī valsts pētījumu programmu “Enerģētika”, kuru īstenos Ekonomikas ministrija. Programma dos ieguldījumu ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstībai Latvijā. Programmas īstenošanai 2018.–2020. gadam ir piešķirts finansējums 6 miljoni eiro apmērā, ik gadu 2 miljoni eiro.

Ar Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Latviešu valoda”” var iepazīties MK mājaslapā.