Publicēts 26 novembris 2018

clarisse meyer 149492 unsplashValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības iestādes līdz 2018. gada 15. decembrim pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai.

VIAA atbalstu vasaras skolu rīkošanai sniedz stipendiju veidā, un tās paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstākās izglītības iestāžu rīkotajās starptautiskajās vasaras skolās. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam vasaras skolas norises periodā.

Latvijas valsts stipendijas piešķir, lai atbalstītu vasaras skolas, kuras:

  • veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei;
  • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību un latviešu valodu;
  • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

Ārvalstu studenti un akadēmiskais personāls varēs pieteikties Latvijas valsts stipendijām, lai piedalītos atbalstītajās vasaras skolās, periodā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 1. aprīlim. Tāpēc augstākās izglītības iestādēm, kuras piesakās finansiālajam atbalstam, jābūt gatavām atvērt savu vasaras skolu mājaslapas, kā arī iesniegt VIAA mājaslapā ievietojamo informāciju līdz 2019. gada 1. februārim.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 5. novembra vēstulē doto norādījumu ar Latvijas valsts stipendijām atbalstāmas tikai tās augstākās izglītības iestādes, kuras ar ministriju noslēgušas vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā.

Iesniegumu finansiāla atbalsta saņemšanai veido:

  1. aizpildīta iesnieguma veidlapa, kas atrodama šī sludinājuma beigās;
  2. pavadvēstule, kurā minēts augstskolas kontaktpersonas vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs.

Līdz 2018. gada 15. decembrim iesniegumus var iesūtīt pa pastu (pasta zīmogs) vai iesniegt personīgi VIAA līdz plkst.17.00.

VIAA vērtēšanas komisija vērtēs iesniegumus, ņemot vērā administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas uzskaitīti veidlapā, un informēs iesniedzējus par pieņemto lēmumu līdz 2019. gada 15. janvārim. VIAA plāno atbalstīt apmēram sešas vasaras skolas, katrai piešķirot līdz 10 stipendijām. Līgumi ar augstskolām – vasaras skolu organizētājām – tiks noslēgti līdz 2019. gada 1. februārim.

Konkursa dokumentu saraksts.

Info: VIAA