Publicēts 29 jūlijs 2019

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izsludina atkārtotu pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem. Apelācijas komisija ir tā, kas izskata iesniegumus par studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt studiju kvalitātes komisija novērtē studiju programmas saskaņā ar Augstskolu likuma prasībām un pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu.

Apelācijas komisijas ekspertu kandidāti var pieteikties līdz 2019. gada 16. augustam.

Apelācijas komisijas sastāvā ir četri eksperti:

1) divi augstākās izglītības eksperti, kuriem kopumā ir pieredze šādās jomās:

  • augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;
  • pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;
  • pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;
  • pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā

2) divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.

Plašāka informācija par Apelācijas komisijas izveides un pieteikšanās nosacījumiem pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras tīmekļvietnē.