Publicēts 16 augusts 2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) aicina zinātniekus līdz 2019. gada 28. augustam pieteikt savu kandidatūru dalībai sešās zinātnes ekspertu komisijās: dabaszinātņu; inženierzinātņu un tehnoloģiju; medicīnas un veselības zinātņu; lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes; sociālo zinātņu; humanitāro un mākslas zinātņu.

Ekspertu komisiju vēlēšanas notiks 12. un 13. septembrī. Par izvirzītajiem zinātnes ekspertu kandidātiem varēs balsot visi zinātnieki, kas reģistrējušies Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS).

Ekspertu komisijas kandidātam jābūt ar doktora zinātnisko grādu, savā darbībā jāievēro zinātniskās pētniecības ētika un diskusiju principi, kā arī jāievēro eksperta kvalifikācijai atbilstoši kritēriji. Pieteikšanās līdz 28. augustam Science Latvia tīmekļvietnē. Lai pieteiktos, jābūt NZDIS lietotāja tiesībām.

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību. Tā, ekspertu komisijas sniedz viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas zinātni un normatīvajiem aktiem zinātnes nozarē, iesaistās zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. Ekspertu komisijām ir arī nozīmīga funkcija - jaunu ideju radīšana, lai kopumā uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Papildu informācija.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma" 14. pantu LZP ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. LZP darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. 9. maijā apstiprinātiem noteikumiem Nr. 383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums”.