Publicēts 28 oktobris 2019

Kādai jābūt izglītības kvalitātes vērtēšanai un kas jāpilnveido akreditācijas sistēmā, lai tā kalpotu Latvijas izglītības kvalitātes un izglītības attīstībai – par to darba seminārā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) izglītības ekspertiem pieredzē un labajos prakses piemēros dalījās izglītības kvalitātes eksperti no Eiropas Komisijas, Igaunijas, Īrijas un Itālijas.

Semināra laikā, kā arī darba grupās tika diskutēts par plānotajām pārmaiņām akreditācijas procesā vispārējā izglītībā, piemēram, skolu akreditācijas procesā tiks izmantota datu kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze; agrīnā brīdināšanas sistēma un izglītības kvalitātes monitoringa sistēma nodrošinās kvantitatīvo datu pieejamību akreditācijas procesā un pietiekamu pierādījumu apjomu. Tāpat eksperti vienojās, ka skolu akreditācijas process ir jāattīsta tā, lai tas kļūtu par atbalstu izglītības iestādēm un to dibinātājiem skolu darbības pilnveidei, kā arī sniegtu atbalstu zināšanu radīšanas procesam augstākajā izglītībā un pētniecībā.

Semināra otrajā dienā eksperti tika iepazīstināti ar izglītības kvalitātes riska faktoriem, kas izstrādāti agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros. To galvenais uzdevums ir pārskatāmas un saprotamas informācijas nodrošināšana, sniedzot objektīvus datus, neradot papildu slodzi skolotājiem un direktoriem. Agrīnā brīdināšanas sistēma aplūko procesus, kurus var ietekmēt izglītības iestādes vadība, piemēram, absolventu proporcija (izglītību ieguvušie un mācības uzsākušie); valsts pārbaudes darbu rezultāti; skolēni, kuri ir atstāti uz otru gadu vienā un tajā pašā klasē; skolēni, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē mācību iestādi; skolēni, kuriem sniegts atbalsts; skolēnu un pedagogu proporcija; skolēnu un atbalsta personāla proporcija; pedagogu mainība; visu izglītības programmas mācību plānā esošo mācību priekšmetu īstenošana; apvienotās klases.

Darba semināru Peer counselling “Development of the new paradigm of accreditation process in general education” 23. un 24.oktobrī organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD). Seminārs norisinājās ar Eiropas komisijas “ET2020 toolbox” līdzfinansējumu, kā arī projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr.8.3.6.2/17/I/001) ietvaros, projekts tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.