Publicēts 14 Novembris 2019

Trešdien, 2019. gada 13. novembrī, UNESCO Ģenerālās konferences laikā notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības OECD un UNESCO tikšanās ar UNESCO Sociālo un humanitāro zinātņu sektoru, lai apspriestu Latvijas un UNESCO sadarbību bioētikas jomā.

Tikšanās laikā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece OECD un UNESCO Ivita Burmistre un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja pasniedza UNESCO Sociālo un humanitāro zinātņu sektora vadītājai Nada Al-Nashif izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas parakstītu vēstuli par Latvijas brīvprātīgo iemaksu UNESCO Bioētikas programmā. Šos līdzekļus paredzēts ieguldīt jaunu bioētikas izglītības un mācību instrumentu un moduļu izstrādei izglītības iestādēm, nacionālajām bioētikas komisijām un pētniekiem, kā arī citām bioētikas diskusijās iesaistītajām pusēm, atspoguļojot dzimumu līdztiesības perspektīvu.

Latvijas atbalsts UNESCO Bioētikas programmai ir turpinājums līdzšinējai veiksmīgajai sadarbībai ar UNESCO bioētikas jomā. Ieguldījums apliecina, ka Latvija iestājas par bioētikas principu aizsargāšanu un ētiskas zinātnes un mākslīgā intelekta risinājumu radīšanu, un nostiprina Latvijas kā nopietna starptautiska partnera tēlu starptautiskajās bioētikas diskusijās.

Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskā Bioētikas komitejā, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska atzīmē: “Bioētika ir indivīdu, profesionāļu un sabiedrības refleksija par to, kā tiek pieņemti lēmumi par jauno tehnoloģiju pielietošanu, par ētikas dilemmām cilvēka dzīves sākumā un noslēgumā, par mūsu atbildību nākamo paaudžu priekšā. Latvijas atbalsts UNESCO Bioētikas programmai ir pierādījums tam, ka Latvijas valdība izprot bioētikas nozīmi un UNESCO lomu šīs jomas attīstīšanā."

Pasniedzot vēstuli, Latvijas vēstniece Ivita Burmistre norādīja: “Latvija piešķir augstu prioritāti dzimumu līdztiesības un izglītības jautājumiem savā darbā gan UNESCO, gan citās starptautiskajās organizācijās. Latvija saskata UNESCO unikālo potenciālu bioētikas izglītības kā nākotnes izglītības virziena veidošanā.”

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Gunta Arāja uzsvēra: “Latvijas atbalsts UNESCO ir vērsts uz sievietes kā cieņas pret dzīvību un iecietības vērtību nesējas lomas stiprināšanu bioētikas izglītībā un starptautiskajā bioētikas dialogā cilvēkorientētu un ētisku biotehnoloģiju un inovāciju radīšanai.”

UNESCO ir viena no ietekmīgākajām starptautiskajām organizācijām bioētikas jomā, ko pierāda 2005. gadā pieņemtā UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija, kas globāli ir kļuvusi par vienu no pamata dokumentiem bioētikas jautājumu risināšanā.