Publicēts 11 Februāris 2020

Skolēnu individuālo kompetenču un spēju attīstīšanai Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas ietvaros papildus būs pieejami vairāk nekā 2 miljoni eiro – to paredz šodien, 2020. gada 11. februārī, valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Atbalsta programma nodrošina individualizētas mācību pieejas īstenošanu skolēniem vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā bērnu talantu atklāšanai un izkopšanai, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem, tai skaitā bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī atbilstošu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros iesaistītajās skolās ir iespējas īstenot individuālu pieeju skolēna attīstībai mācību satura apguvei stundās un ārpusstundu pasākumos.

Skolēniem ar augstiem mācību rezultātiem projekts sniedz iespēju saņemt atbalstu zinātniski pētnieciskajai darbībai, dalībai mācību olimpiādēs nacionālā un starptautiskā līmenī. Atbalsts paredzēts arī pedagogiem par papildu darbu ar skolēniem, kuriem ir augsts mācību sasniegumu potenciāls, un pedagogu profesionālajai pilnveidei darbā ar šiem skolēniem.

Projekts paredz pedagogiem iespējas tālākizglītībai, pilnveidojot pedagogu profesionālās prasmes darbam ar skolēniem, kuriem ir atšķirīgs spēju un prasmju līmenis, tostarp iekļaujošas izglītības īstenošanai.

Līdz ar papildu finansējuma piešķiršanu par gadu tiek pagarināta arī projekta īstenošana – projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31.decembrim. Eiropas Sociālā Fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām. Kopējais pieejamais programmas finansējums – 34,145 miljoni eiro.

Ar šodien, 2020. gada 11. februārī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.