Publicēts 08 Aprīlis 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iesniegusi kopumā 35 jaunās politikas iniciatīvas 2015.gadam un turpmākajiem diviem gadiem, prasot papildu finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, jauna augstākās izglītības modeļa ieviešanai, zinātnisko institūciju bāzes finansējuma palielināšanai, kā arī citiem pasākumiem ministrijas pārraudzībā esošajās jomās. IZM pārrauga izglītības, zinātnes un sporta nozari, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomas.

Pirms iesniegto jauno politikas iniciatīvu izskatīšanas valdības sēdē, tās izvērtēs Finanšu ministrija (FM) un Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Atbilstoši 2012.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” ministrijām pieteikumā jaunās politikas iniciatīvas  jānorāda prioritārā secībā. Pirms jauno politikas iniciatīvu iesniegšanas FM un PKC ministrija tās apsprieda ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un citiem sociālajiem partneriem.

IZM kā pirmo prioritāti noteica pedagogu darba samaksas pakāpenisku paaugstināšanu, vienlaicīgi nodrošinot jauna pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, kam kopumā nepieciešami 36 miljoni eiro. Mērķis ir nodrošināt pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanu ik gadu par 10% pašvaldību un ministriju padotības iestādēs strādājošajiem pedagogiem. Saskaņā ar Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ministrijai jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modelis un jāsagatavo pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks.

Jaunajās politikas iniciatīvās ministrija arī prasa papildu finansējumu kopumā 21,5 miljonu eiro apmērā jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa pakāpeniskai ieviešanai un studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēra nodrošināšanai. Savukārt par trešo prioritāti ministrija noteikusi zinātnisko institūciju bāzes finansējuma palielināšanu līdz tiesību aktos noteiktajam apjomam. Tam 2015.gadā nepieciešami vairāk nekā 10 miljoni eiro.

Ministrija arī iesniegusi jaunās politikas iniciatīvas tādu pasākumu īstenošanai kā valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar 2014.gadu, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu apguves stiprināšana un diagnosticējošo darbu organizēšana, profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības veicināšana, nodrošinot audzēkņu stipendijas, mācību  priekšmeta “sports” trešās stundas ieviešana, Latvijas dalība Eiropas Kosmosa aģentūrā, pāreja uz pilnībā valsts finansētām pilna laika doktorantūras studijām, atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā un reemigrējušo bērnu iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā un citiem.