Publicēts 16 aprīlis 2015

 ERAC

Šī gada 16.–17.aprīlī Latvijas prezidentūra rīko Eiropas Savienības Padomes Pētniecības jautājumu darba grupas sanāksmi, kas notiek vienlaikus ar Eiropas pētniecības telpas un inovāciju komitejas 26.plenārsēdi. Viesnīcā Radission Blu Hotel “Latvija” tiekas 107 dalībnieki no 43 valstīm, lai divās paralēlās sesijās spriestu par inovāciju politiku un Eiropas pētniecības telpas ceļveža izstrādi.

Eiropas pētniecības telpas komiteja ir stratēģiska padomdevēja struktūra politikas jautājumos. Tās galvenā funkcija – palīdzēt Eiropas Komisijai un ES Padomei veikt uzdevumus, kas šīm institūcijām uzticētas pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jomā. Eiropas pētniecības telpas komitejas loma pieaug, ņemot vērā pētniecības un tehnoloģiskās attīstības arvien lielāko nozīmi Eiropā, ko mūsdienās atzīst par svarīgu Eiropas konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes elementu.

Eiropas pētniecības telpa (EPT) ir stratēģijas „Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība" (IS) politikas centrālais jautājums. IS mērķis ir nodrošināt, lai jauni, uz zināšanām balstīti produkti un pakalpojumi ievērojami sekmētu izaugsmi un nodarbinātību. Pasaules līmeņa zinātniskā bāze ir būtiska šī mērķa sasniegšanai. Viens no EPT galvenajiem mērķiem ir arī mazināt intelektuālā darbaspēka aizplūšanu, it īpaši no vājākiem reģioniem, un izlīdzināt krasās reģionālās atšķirības pētniecības un inovācijas rezultātos. Izmantojot, piemēram, viedās specializācijas stratēģiju, tās mērķis ir panākt izcilību visā ES.

Tikmēr Pētniecības jautājumu darba grupa tiekas Rīgā, lai apspriestu Padomes secinājumu projektu par atvērtu, uz datiem balstītu un tīklā savienotu zinātni, kas ir ātrākas un plašākas inovācijas virzītājs. Latvijas valodu tehnoloģiju uzņēmuma Tilde valdes priekšsēdētājs Dr. Andrejs Vasiļjevs sniegs prezentāciju par daudzvalodību digitālajā laikmetā.

“Valodu daudzveidība Eiropā ir dārgums, tomēr tā sadrumstalo tirgu un rada valodas barjeru saziņā un tirdzniecībā,” saka Dr. Andrejs Vasiļjevs. “Digitālajam vienotajam tirgum jābūt daudzvalodīgam un jāveicina jaunāko tehnoloģiju risinājumi, lai padarītu tiešsaistes pakalpojumus un elektronisko tirdzniecību pieejamu visās ES oficiālajās valodās.”

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa plenārsesijā prezentēs 2013.gadā Ziemeļvalstu padomes veiktā Latvijas pētniecības iestāžu pētniecības novērtējuma rezultātus, pievēršoties arī tā ietekmei uz nesenajām reformām Latvijas augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju politikā. Pētniecības jautājumu darba grupas delegāti piedalīsies arī vizītē uz Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

 

Foto galerija