Publicēts 27 Aprīlis 2015

Ir noslēgusies Baltic Bonus programma 2014.gada projektu pieteikumiem. Tās ietvaros 50 zinātniskajiem projektiem tika piešķirts finansiālais atbalsts par kopējo summu 121,7 tūkstoši eiro.

Latvijas zinātnisko institūciju atsaucība, iesniedzot projektus, bija liela. Jau pirmajā Baltic Bonus programmas rīcības komisijas sēdē 2014.gada decembrī pozitīvi tika novērtēti un finansiālo atbalstu saņēma astoņi projekti, 2015.gada janvārī – jau  19 projekti, bet februārī tika izskatīti un atbalstīti 18 projekti.

2015. gada martā, ceturtajā un pēdējā Baltic Bonus rīcības komisijas sēdē, ar kuru noslēdzās Baltic Bonus programma 2014. gadam, atlikušais projektam atvēlētais valsts budžeta finansējums tika piešķirts deviņiem projektiem.

Finansējumu kopumā 39 000 eiro apmērā saņēma14 Rīgas Tehniskās universitātes projekti,  29 000 eiro 14 Latvijas Universitātes iesniegtie projekti; četriem Rīgas Stradiņa universitātes projektiem kopā piešķirti 6 750 eiro, četriem Latvijas Organiskās sintezēs institūta projektiem - 8 500 eiro, bet trīs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta iesniegtie projekti saņēma 4 500 eiro. Sešiem Latvijas Zinātņu akadēmijas projektiem tika piešķirti 5000 eiro, trīs biedrības „Baltic Studies Centre” projektiem – 9000 eiro.

Finansējumu pētniecībai ieguva arī Ventspils Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas, Elektronikas un datorzinātņu institūta, LU Polimēru mehānikas institūta, LU Filozofijas un socioloģijas institūta un nodibinājuma “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” pieteiktie projekti.

Pieteiktie un finansiāli atbalstītie projekti skar dažādas pētniecības jomas, ievērojot principu, ka kopumā Baltic Bonus programma paredz papildu finansējumu tādiem projektiem, kuros ir iesaistīti citu Baltijas valstu partneri. Proti, lai sekmētu Baltijas valstu zinātnieku sadarbību un tādējādi palielinātu iespējas iesaistīties no programmas finansētajos projektos, papildu atbalsts tiek piešķirts tām zinātnieku grupām, kas paredz sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem.

Programmas mērķis ir sekmēt Baltijas valstu zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu konkursos.

Programmu saskaņā ar deleģējuma līgumu administrē Latvijas Zinātņu akadēmija. Lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu, atbalsta pieteicēji, sākot ar 2014.gada decembri, ik mēnesi varēja iesniegt savus pieteikumus un programmas nolikumā noteiktos dokumentus. Iesniegtos projektus vērtēja Baltic Bonus programmas rīcības komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, kā arī no Latvijas Zinātņu akadēmijas.

Pašlaik tiek gatavots jauns nolikums šīs programmas turpināšanai arī 2015.gadā.