Publicēts 01 Jūnijs 2015

Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu skolas ikdiena un nepieciešamība, tādēļ jau 1.septembrī Latvijas skolās sāksies jaunu datorikas programmu aprobācija. Pilotprojektam pieteikušās 155 skolas, kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) piedāvās aprobācijai piecas programmas. Programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni.

Mācību programmas datorikas apguvei pamatskolā izstrādātas gan skolām, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot tām datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, gan mācību programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei skolēniem, kuri izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.

“Digitālo kompetenci Latvija ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm prezidentūrai ES Padomē, uzsverot, ka tā ir arī viena no mūsu izglītības sistēmas prioritātēm. Tās ietvaros esam organizējuši vairākus pasākumus, tostarp visu ES valstu ģenerāldirektoru seminārā informējuši par mūsu inovatīvajām iestrādēm. Uzrunājot pašvaldības, esam aicinājuši tās veidot modernu infrastruktūru skolās. Atzīstami, ka gada sākumā izstrādātais plāns tiek īstenots veiksmīgi, precīzi ievērojot laika grafiku. Šis pilotprojekts ir būtisks priekšnoteikums arī jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, ko plānots izveidot līdz 2018.gadam,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres pienākumu izpildītāja, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

Izstrādāto programmu paraugus atzinīgi novērtējuši četri pieaicinātie eksperti - Latvijas Universitātes prof., Dr. paed. Zanda Rubene, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, Dr. oec. Signe Bāliņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare un Ventspils izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Zane Matesoviča.

“Esmu gandarīta, ka IZM un LIKTA aizsāktā iniciatīva ir devusi rezultātu, un šobrīd skolām aprobācijai ir nodoti piecu datorikas mācību programmu pilotprojekti. Īpaši priecē lielā skolu atsaucība - sākt pilotprojektus no š.g. 1.septembra ir pieteikušās jau vairāk nekā 150 no visām 796 vispārizglītojošām skolām. Ir svarīgi apzināties, ka informācijas tehnoloģijas nav tikai datorspēles vai darbošanās sociālajos tīklos. E-prasmes attīsta algoritmisko domāšanu un digitālajā laikmetā palīdz apgūt arī citus mācību priekšmetus,” stāsta LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Lai aprobāciju varētu sekmīgi uzsākt, kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja tiks piedāvāta arī skolotājiem. Liepājas Universitātē 150 pilotskolu skolotāji varēs apgūt studiju programmu pamatizglītības datorikas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, savukārt apgāds “Lielvārds” 250 skolotājiem piedāvās dažādu mācību priekšmetu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi digitālajā pratībā.

Abas programmas tiek finansētas no valsts budžeta. Pedagogu mācībām 2015.gadā kopumā atvēlēti 220 tūkstoši eiro.

Kā informējām iepriekš, šā gada sākumā IZM un VISC sadarbībā ar LIKTA sāka veidot jaunu mācību programmu digitālo prasmju apguvei, lai no 2015. gada 1.septembra varētu piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu, kas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve.

Jauno programmu projekti sākot ar šā gada 5.jūniju būs pieejami VISC mājaslapā www.visc.gov.lv