Logo eu2018at red blue 4C(2018. gada 1. jūlijs – 31. decembris)

Austrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – prezidentūra) pārņem rotējošo prezidentūru no Bulgārijas, uzsvaru liekot uz drošības un migrācijas jautājumiem, kā arī nepieciešamību nodrošināt labklājību un stabilitāti kaimiņvalstīs caur digitalizācijas un konkurētspējas palielināšanu.

Austrijas prezidentūras devīze ir "Eiropa, kas aizsargā". Lai sasniegtu šo mērķi, Austrijas prezidentūras pieeja balstīsies uz subsidiaritātes principa pastiprināšanu. Austrijas prezidentūra atzīmē, ka Eiropas Savienībai jākoncentrējas uz lieliem jautājumiem, kam nepieciešams kopīgs risinājums, un jāatkāpjas soli atpakaļ, kad dalībvalstis vai reģioni spēj paši pieņemt lēmumus mazākos jautājumos. Šādā veidā šīs pieejas mērķis ir ņemt vērā Eiropas Savienības devīzi "Vienoti dažādībā".

Austrijas prezidentūras laikā tiks uzsākta nākamā ES Daudz gadu budžeta (2021-2027) priekšlikuma izskatīšana, kā arī turpinātas Brexit sarunas.

Austrijas prezidentūra ES Padomē īpašu nozīmi piešķirs Eiropas aizsardzības jomai, kā prioritātes nosakot:

 • Drošība un cīņa pret nelegālu migrāciju;
 • Labklājības un konkurētspējas nodrošināšana ar digitalizācijas palīdzību;
 • Stabilitāte kaimiņvalstīs - Rietumbalkānu un Dienvidaustrumeiropas tuvināšanās.

Prioritātes izglītības jomā:

 • Eiropas izglītības telpas veidošana;
 • diskusijas par posmu pēc “Izglītība un mācības 2020” (ET2020);
 • Erasmus programmas turpinājums laika posmā no 2021.-2027. gadam;
 • augstākās un vidējās izglītības diplomu un kvalifikāciju savstarpēja atzīšana (turpmāku studiju nolūkā);
 • valodu apguves veicināšana.

Prioritātes sporta jomā:

 • Sporta ekonomiskie aspekti;
 • Erasmus ieguldījumi sporta jomā;
 • sports un veselības jautājumi, kā arī dopinga apkarošana.

Prioritātes jaunatnes jomā:

 • ES Jaunatnes stratēģija pēc 2019. gada;
 • Eiropas Solidaritātes korpuss;
 • Erasmus+ ieguldījumi jaunatnes jomā;
 • Darba ar jaunatni loma migrācijas un bēgļu jautājumu kontekstā;
 • ES ziņojums par jaunatni.

Prioritātes zinātnes jomā:

 • Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis Eiropa” pēc 2020. gada;
 • Eiropas Pētniecības telpas konsultatīvā struktūra;
 • Atbalsts augstas veiktspējas skaitļošanai, Eiropas atvērtajam zinātnes mākonim, Eiropas Universitāšu tīkla iniciatīvai un pētījumiem aizsardzības jomā.

Prioritātes kosmosa jomā:

 • Eiropas Kosmosa telpas un pasākumu evolūcija ilgtermiņa perspektīvā;
 • ES kosmosa programmu (Copernicus, Galileo) attīstība:
  - Programmu turpināšana pēc 2020.gada ;
  - Jaunas prioritātes esošajām programmām.

Svarīgākie datumi:

 • Neformālā ES Konkurētspējas ministru sanāksme (pētniecība) 17. jūlijā, Vīnē
 • ES Jaunatnes lietu ministru neformālā sanāksme 3. septembrī, Vīnē
 • ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība) 27.-28. septembrī, Briselē
 • ES Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padome, 26.-27. novembrī, Briselē
 • ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība un kosmoss) 29.-30. novembrī, Briselē

Papildu informācijai par Austrijas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā: https://www.eu2018.at/
Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels
Ar Austrijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit: https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events.html