cehija prezidentura 1

Čehijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes un sporta jomā
(2009.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Čehijas prezidentūra uzsver izglītības nākotnes izaugsmes un pilnveidošanas iespējas, tajā skaitā radošuma un inovācijas veicināšanu, kas saskan ar 2009.gada kā Eiropas Radošuma un inovācijas gada mērķiem. Īpašu uzmanību prezidentūra veltīs nākotnes stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (pēc 2010.gada) izstrādāšanai, kas dos nozīmīgu ieguldījumu Eiropas cilvēku potenciāla attīstībai.

Savukārt, zinātnes jomā Čehijas prezidentūras moto ir „Eiropas pētniecības telpa bez robežām” ar mērķi uzlabot Eiropas konkurētspēju, kuras pamatā ir zinātnes, pētniecības un inovāciju attīstība.

Čehijas prezidentūras darbības programmā izglītības, zinātnes un sporta jomās noteiktas šādas prioritātes:

Izglītība

Turpinot diskusijas par rīcību pēc darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” darbības beigām, Čehijas prezidentūra plāno izveidot stratēģisko ietvaru turpmākai izglītības attīstībai, nosakot ilgtermiņa mērķus Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā nākamajai desmitgadei;

Čehijas prezidentūras laikā liela uzmanība tiks veltīta sadarbības stiprināšanai starp izglītības un apmācības jomu un darba devējiem, uzņēmumiem un reģioniem pāri Eiropas dalībvalstu robežām, kas ir priekšnoteikums turpmākai Eiropas attīstībai, it īpaši sasaistot sociālos un ekonomiskos aspektus un vajadzības un praksē īstenojot zināšanu trīsstūri (izglītība, pētniecība un inovācijas);

2009.gads ir Boloņas procesa 10 gadu sadarbības perioda pēdējais gads, tādēļ Čehijas prezidentūra plāno veikt šī posma novērtēšanu, gatavoties Eiropas Augstākās izglītības telpas pasludināšanai 2010.gadā, sagatavoties mērķu noteikšanai rīcībai pēc 2010.gada, kā arī strādāt pie barjeru pārvarēšanas studentu mobilitātei.

Zinātne

Pētniecības infrastruktūras – izcilas pētniecības infrastruktūras ir nozīmīgas tāpēc to attīstībai ir jānotiek visas Eiropas līmenī. Čehija vēlas uzsvērt, ka infrastruktūrām ir jābūt dabiskajiem zināšanu trijstūriem, kur tiekas universitātes, zinātnes institūti un industrija un tām ir jāveicina reģionālā konkurētspēja.

Cilvēkresursu attīstība - barjeru novēršana zinātnieku mobilitātei un jauno zinātnieku karjeru attīstība.

Zinātnes investīciju izvērtēšana - tiek plānota diskusija par 6.Ietvara programmas zinātnei un tehnoloģiju attīstībai izvērtēšanas ziņojumu un notiks gatavošanās 7.IP vidus termiņa izvērtēšanai.

Eiropas pētniecības telpas pārvaldība (EPT) – tiks skatīta mijiedarbība starp EPT un tādiem elementiem kā adekvāti instrumenti Eiropas līmenī augstākās izglītības, inovāciju un kohēzijas politiku attīstībai; EPT ģeogrāfiskais aspekts; sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā, universitātēm, zinātnes organizācijām, pilsonisko sabiedrību un industriju.

Sports

Čehijas prezidentūra atbalsta tādu starptautisko sadarbību sporta jomā, kas respektē sporta autonomijas un sporta specifikas īstenošanu atbilstoši Eiropas Padomes Nicas deklarācijā noteiktajam. Tiek uzsvērta dialoga ar sporta kustību un nevalstiskām sporta organizācijām nozīme. Baltās grāmatas par sportu „Pjērs de Kubertēns” rīcības plāna ietvaros, Čehijas prezidentūra plāno identificēt tā izpildes pašreizējo statusu, kā arī labās prakses nozīmi brīvprātīgā darba attīstībai sporta jomā.

Svarīgākie datumi

Izglītības, jaunatnes un kultūras lietu ES ministru padomes:

  • 2009.gada 16.februāris (Brisele)
  • 2009.gada 22.-23.marts – Neformālā sanāksme (Prāga)
  • 2009.gada 11.-12.maijs (Brisele)

Konkurētspējas (zinātne) ES ministru padomes sanāksmes:

  • 2009.gada 05.-06.marts (Brisele)
  • 2009.gada 28.-29. maijs (Brisele)
  • 2009.gada 03.-05. maijs Neformālā sanāksme (Prāga)

Papildu informācijai par Čehijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eu2009.cz un Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājas lapā http://www.msmt.cz.

Sīkāku informāciju par Latvijas interešu pārstāvniecību ES iespējams iegūt LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.