EU2012 Logo EN

Dānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās
(2012.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Dānijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Dānijas ir arī Polija (2011.gada 2.pusgads) un Kipra (2012.gada 2.pusgads). Prezidentūru trio stratēģisku nozīmi piešķir Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai līdz 2020.gadam un Eiropas Savienības lomas stiprināšanai pasaules mērogā.

Dānijas prezidentūra kā stratēģisko ietvaru noteikusi atbildīgu, dinamisku, zaļu un drošu Eiropu.

Informācija par Latvijai būtiskākajiem jautājumiem Dānijas prezidentūras laikā 2012.gada pirmajā pusē pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Dānijas prezidentūras moto – Eiropa darbā (Europe at work).

Dānijas prezidentūra izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

 1.     Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus visiem”;
 2.     Padomes un Komisijas 2012.gada kopīgais ziņojums par stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ("IA 2020") īstenošanu „Izglītība un apmācība gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā”, tajā skaitā „IA 2020” otrā cikla prioritātes;
 3.     Izglītības un apmācības ieguldījums jauniešu bezdarba mazināšanā stratēģijas „ES 2020” kontekstā;
 4.     Neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās atzīšana;
 5.     Nodarbinātības kritērijs.

Zinātne

 1.     Sarunas par Eiropas Komisijas priekšlikumu pētniecības un inovācijas ietvarprogrammai „Horizonts 2020”. Dānija cer panākt daļēju vispārējo pieeju šī jautājuma risināšanā starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju. Dānijas prioritātes „Horizonts 2020” sarunu kontekstā būs Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta nākotnes principi, Euratom un ITER jautājuma virzība, bioekonomikas aspekti. 2012.gada jūnijā tiks organizēta konference par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta jautājumiem.
 2.     Eiropas Semestris - izaugsmes ziņojums.
 3.     Zaļā Eiropa. Bioekonomikas jautājumiem būs veltīta īpaša konference, kas notiks 26.martā

Sports

Dānijas prezidentūra ir izvirzījusi mērķi risināt šādus jautājumus:

 1.     Priekšlikumi Programmas „Erasmus visiem” uz sporta nozari attiecināmajām sadaļām;
 2.     Turpināt Polijas prezidentūras laikā aizsāktās aktivitātes cīņā pret dopingu:
  •         Pasaules Antidopinga aģentūras kārtība (WADA code),
  •         Padomes secinājumi par Fitnesa dopingu,
  •         ES nostājas koordinācija Pasaules Antidopinga aģentūras sanāksmēs;
 3.     Turpināt Polijas prezidentūras laikā aizsāktās aktivitātes cīņā pret rezultātu manipulācijām;
 4.     Sports visiem.

2012.gada 9.-20.martā Kopenhāgenā, Dānijā norisināsies konference Sportvision2012 (papildus informācija mājas lapā http://www.sportvision2012.eu/), bet 2012.gada 31.maijā-1.jūnijā Kopenhāgenā, Dānijā notiks Sporta direktoru sanāksme.

Jaunatnes politika

Dānijas prezidentūras noteiktā prioritāte: Radošums un inovācija.

Prioritātes īstenošanai ir izvirzīti šādi mērķi:

 1.     Jauniešu līdzdalības un jauniešu veiksmīgas pārejas darba tirgū veicināšana.
 2.     Eiropas Savienības vienotas programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus visiem” uzdevumu un prioritāšu noteikšana un izvērtēšana.
 3.     Diskusiju par balsstiesību piešķiršanu vēlēšanās jauniešiem no 16 gadu vecuma norise.

Laikā no 2012.gada 18.–21.martam Dānijas prezidentūras ietvaros notiks Eiropas Jaunatnes konference, lai veicinātu jauniešu radošumu, inovācijas un talantus, palielinot jauniešu līdzdalību un integrāciju darba tirgū. Konferences laikā visu Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešu pārstāvji diskutēs un izstrādās kopīgas rekomendācijas virzībai Eiropas Komisijā.

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Dānijas prezidentūras ietvaros ES Padomes darba grupā tiek uzsākta EK priekšlikuma izskatīšana Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu [...] par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2011) 883 galīgā redakcija).

Plašāka informācija par EK priekšlikumu pieejama EK mājas lapā.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2012.gada 10.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2012.gada 10.-11.maijā (Briselē, Beļģijā).

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2012.gada 1.-2.februārī (neformālā Konkurētspējas ministru padome Dānijā);
 •     2012.gada 20.-21.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2012.gada 30.-31.maijā (Briselē, Beļģijā).

Papildu informācijai par Dānijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://eu2012.dk/en.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.