PISA 2015

2011 OECD PISAEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma PISA 2015 iegūto datu analīzes un pētījuma OECD PISA 2018 īstenošanā IZM projekta partneris - Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūts - pārskata periodā ir veicis PISA 2015 starptautiskā ziņojuma satura un tabulu datu analīzi un izvērtēšanu, datu failu pārbaudi, precizēšanu, kā arī starptautisko un Latvijas datu analīzi. Veikta PISA 2018 izmēģinājuma pētījuma sagatavošana, veidojot skolu izlasi, nodrošinot aptauju tulkošanu no angļu un franču valodas latviešu un krievu valodās.
OECD PISA pētījuma Nacionālais projekta vadītājs, prof. Andris Kangro, kā arī IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Aļona Babiča jūnijā piedalījās OECD PISA Vadības padomes 41. sanāksmē Francijā, kurā apspriesti PISA 2015 norises jautājumi (aptaujas rezultāti tiks publiskoti šī gada decembrī), kā arī  detalizēti apspriesta PISA 2018 pētījuma gaita.  
LU Izglītības pētījumu institūta pārstāvji Rita Kiseļova un prof. Andris Kangro piedalījās pirmajā PISA 2018 nacionālo projektu vadītāju starptautiskajā sanāksmē Čehijā, kuras laikā tika apspriests PISA 2018 īstenošanas plāns, galvenās PISA 2018 satura jomas, proti, lasīšanas ietvars un izmēģinājuma pētījumā iekļauto uzdevumu raksturojums, tāpat tika apspriests aptauju saturs,  tulkošanas, adaptēšanas un verificēšanas process, kā  arī izlases veidošanas principi u.c. jautājumi.

 

TALIS LOGO

TALIS 2018

OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2013 iegūto datu analīzē papildmodulī “PISA/TALIS link” un OECD TALIS 2018 pētījumā LU Izglītības pētniecības institūts izveidojis Latvijas izmēģinājuma pētījuma (Field Trial) dalībskolu izlasi un organizējis pētījuma materiālu tulkošanu. Projekta dalībnieki Antra Ozola un prof. Andrejs Geske pārstāvēja Latviju pirmajā TALIS 2018  nacionālo projektu vadītāju sanāksmē Vācijā un 2. TALIS 2018  nacionālo projektu vadītāju sanāksmē Itālijā. 

LR IZM valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja martā pārstāvēja Latviju OECD TALIS pirmajā valdes sanāksmē Singapūrā, kur piedalījās pētījuma darba procesa apspriešanā, TALIS 2018 ietvara izstrādē un budžeta jautājumu apspriešanā. Savukārt septembrī Gunta Arāja piedalījās otrajā valdes sanāksmē Francijā, piedaloties lēmumu pieņemšanā par pētījuma anketu saturu, kā arī detalizētāk iepazīstoties ar pētījuma atsevišķu sadaļu progresu un pētījuma komunikācijas stratēģiju.

INES

 

 

OECD INES

OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmas INES ietvaros IZM izplatīja informāciju plašsaziņas līdzekļiem par 15. septembrī publicēto OECD “Pārskatu par izglītību 2016” (Education at a Glance 2016, EAG), kurā dati par Latvijas izglītības sistēmu pirmo reizi analizēti Latvijas kā OECD dalībvalsts kontekstā. Līdztekus tam, CSP veic Latvijas datu precizēšanu jaunajam EAG 2017 pārskatam un tiek apzināti nākamie datu apkopošanas virzieni, kas tiks uzsākti 2016. gada oktobrī, t.sk. informācijas apkopojumi par mācību laiku obligātajā izglītībā kā arī par skolotāju algām un darba slodzi.

 

novertejums 900x700OECD SCDH

CSP sadarbībā ar IZM septembrī uzsākusi Latvijas zinātņu doktoru apsekojumu OECD Zinātņu doktoru karjeras apsekojuma (SCDH jeb Survey on the Careers of Doctorate Holders) ietvaros. Tajā tiek aptaujātas 1500 personas līdz 69 gadu vecumam visā Latvijā, kuras izvēlētas atbilstoši OECD izstrādātajai metodoloģijai. Apsekojuma mērķis - kvalitatīvi, starptautiski salīdzināmi statistikas dati par zinātņu doktoru kompetences jomām, darba pieredzi, ar karjeru saistīto zinātnisko darbību un starptautiskās mobilitātes iespējām.

Apsekojumu veic CSP Sociālās statistikas departamenta Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa, bet informācijas ieguvi no zinātņu doktoriem organizē un veic Interviju organizācijas daļa un Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa, kuras kopumā Zinātņu doktoru karjeras apsekojuma īstenošanā līdz 2016. gada 30. septembrim ir veikušas: (1) Latvijas zinātņu doktoru esošās datubāzes analīzi, (2) iepazīšanos ar OECD metodoloģiskajiem materiāliem, (3) sagatavojušas metodoloģiskos materiālus apsekojumam Latvijā, (4) sagatavojušas datu ievades kontroles aprakstu, un (5) organizējušas interviju norisi.

Izlasē iekļautajiem zinātņu doktoriem tika nosūtītas CSP vēstules ar aicinājumu piedalīties apsekojumā un  no 2. septembra līdz 15. septembrim respondenti aizpildīja aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē http://e.csb.gov.lv. Ja zinātņu doktors, kurš bija uzaicināts piedalīties apsekojumā, neaizpildīja anketu elektroniski, līdz 31. oktobrim CSP intervētājs aptaujās respondentu telefonintervijā vai klātienē. Informācija par SCDH apsekojuma uzsākšanu tika publicēta gan IZM, gan CSP mājaslapās.

 

IEA PIRLS 2016

PIRLS 2016 logo2 150x150

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2016 ietvaros LU Izglītības pētniecības institūts veicis pamatpētījuma datu savākšanu. Izpildes gaitā izvēlētas pētījuma dalībskolas un potenciālās aizvietotājskolas, organizēta cieša un nepārtraukta komunikācija ar pētījumā iesaistītajām skolām par pētījuma satura jautājumiem un testēšanas laikiem. Organizēta PIRLS dalībskolu vecāku informēšana. Pārskata periodā tika sagatavoti, vairākkārt pārbaudīti un pilnveidoti testu materiāli un to tulkojumi mazāktautību skolām, visām dalībskolām nosūtīti pētījuma materiāli un testu pildīšanas instrukcijas. Latviešu valodā sagatavota un tiešsaistes sistēmā ievietota skolu direktoru aptauja. Ciešā sadarbībā ar skolām veikta datu savākšana, ievadīšana datubāzēs un testa brīvo atbilžu vērtēšana, izveidojot Latvijas pirmdatu datubāzes sākotnējo versiju.
Februāra beigās un marta sākumā LU Izglītības pētniecības institūta pārstāvji Antra Ozola un prof. Andrejs Geske piedalījās PIRLS vadības sanāksmē un mācību seminārā Honkongā, gūstot zināšanas par PIRLS 2016 pētījuma brīvo atbilžu vērtēšanu un apstrādi, kas ir pētījuma kvalitatīvas īstenošanas obligāts nosacījums.

 

WB IBRD IDA

PB pētījums

Latvijā, pētījuma ietvaros par augstākās izglītības pārvaldību, kas notiek sadarbībā ar Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku (PB), jūnija beigās ieradās 11 ārvalstu eksperti, apmeklējot Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju, lai veiktu vispusīgu Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldības, finanšu vadības un personāla politikas efektivitātes izvērtējumu.

26. un 27.septembrī Rīgā strādāja trīs PB izglītības eksperti, kuri tikās ar Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem.
Eiropas Universitāšu asociācijas vecākā konsultante Andrē Sursoka (Andrée Sursock) apkopoja informāciju par promocijas procesu un ar to saistītajiem administratīvajiem jautājumiem, par promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendencēm, kā arī iepazīstināja Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvjus ar promocijas procesa organizēšanu un labās prakses piemēriem citās Eiropas valstīs. Sarunās iegūtā informācija un viedokļi tika apkopoti un analizēti noslēguma seminārā IZM 27.septembrī.

Savukārt PB vecākā izglītības speciāliste, pētījuma darba grupas vadītāja Dr. Nina Arnolda (Nina Arnhold) un Tamperes Universitātes docents, PB finanšu eksperts Dr. Jussi Kivisto (Jussi Kivistö) tikās ar augstskolu pārstāvjiem, lai analizētu jūnija beigu vizītē apkopoto informāciju par augstākās izglītības iestāžu iekšējās finanšu pārvaldības principiem un to pielietošanu praksē.

Pētījuma īstenošanā iesaistītie IZM pārstāvji: Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas plānošanas jomā Laura Treimane un departamenta eksperts Reinis Ūdris šī gada aprīlī piedalījās PB organizētajā seminārā Horvātijā par stratēģiskajām reformām augstākās izglītības finansēšanā, daloties pieredzē ar pasākuma dalībniekiem par Latvijas pieredzi jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanā un uzklausot ekspertu ieteikumus augstākās izglītības pārvaldības un finansēšanas turpmākai pilnveidei. Savukārt septembrī Reinis Ūdris piedalījās 21. Starptautiskajā zinātnes un tehnoloģiju indikatoru konferencē Spānijā, gūstot informāciju par inovāciju un pētniecības indikatoriem, kas mūsdienās atzīti par efektīvākajiem un izmantojamiem mācībspēku un pētnieku izaugsmes mērīšanai, kā arī augstākās izglītības izaugsmes mērīšanai kopumā. IZM pārstāvji sagatavoja divus ziņojumus PB ekspertiem par finanšu sadali un pārvaldību Latvijas augstskolās, kā arī promocijas procesu un doktorantūru.