ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"
projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/012) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta norises laiks: no 2013.gada 3.ceturkšņa līdz 2014.gada 3.ceturksnim (15 mēneši). Projekta kopējais finansējums ir 110 457,40 LVL. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 110 457,40 LVL.

Projekts ietver IS funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz euro un turpmākā sistēmas darbībā ar euro valūtu, kā arī papildus darbības, kas jāveic, lai turpinātu nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām, kā arī sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.

Projekta mērķis ir nodrošināt SKVLIS, SKKLIS un VIIS izveidoto datu apstrādes procesu un datu bāzu konvertāciju no latiem uz euro saglabājot sistēmu funkcionalitāti; pārskatīt datu struktūras, datu apstrādes algoritmus, lietotāju saskarnes, starpsistēmu integrācijas saskarnes un elektronisko pakalpojumu funkcionalitāti un pielāgot tos ar euro ieviešanu saistīto normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši veicot nomaiņu no latiem uz euro.

Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu" [ārēja saite]