logo France

Francijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā
(2008.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Francijas prezidentūra uzsver izglītības kvalitātes nozīmīgumu, kas ir pamatā labākas kvalitātes darba vietu veidošanai un izaugsmes uzturēšanai. Īpašu uzmanību prezidentūra veltīs galīgā ziņojuma par programmu „Izglītība un mācības 2010” gatavošanai un šā procesa turpinājumam pēc 2010.gada. Prezidentūras prioritātes izglītības jomā izriet no trim stratēģiskiem mērķiem: kvalitāte, pieejamība un partnerība.

Francijas prezidentūras plašākā programmā, kas pieņemta kopīgi ar nākamajām Čehijas un Zviedrijas prezidentūrām, izglītības jomā noteiktas šādas prioritātes:

  •     Augstākās izglītības kvalitāte un tās nodrošināšana Eiropas mērogā, sekmējot kontaktus starp studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem. Prezidentūra strādās pie lēmuma pabeigšanas attiecībā uz programmu „Erasmus Mundus 2009 – 2013”, kā arī īpašu uzmanību pievērsīs praktikantu mobilitātei;
  •     ES sadarbības stiprināšana Kopenhāgenas procesa ietvaros un Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas profesionālās izglītības un mācību jomā (ECVET) attīstīšana, tādējādi veicinot mobilitāti un pieņemot atbilstīgus ieteikumus profesionālās izglītības un mācību jomā;
  •     Mūžizglītības veicināšana visos izglītības līmeņos, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuri priekšlaicīgi pamet skolas (izveidojot mērķtiecīgākas konsultāciju sistēmas), kā arī paaugstinātai mobilitātei, īpaši attiecībā uz studentiem, skolotājiem, pieaugušajiem un jauniešiem, kas iesaistīti profesionālajās mācībās (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius un Grundtvig programmu attīstība).
  •     Jauniešu iekļaušana un darbaņēmēju pielāgošana mūsdienu sabiedrības un ekonomikas prasībām, ieguldot izglītībā, apmācībā un inovācijās;
  •     Zināšanu un mobilitātes telpas stiprināšana, sekmējot vairāku valodu mācīšanos, pārvaldīšanu un lietošanu – valodu daudzveidība;
  •     Orientēšanas, informēšanas un padomdošanas pasākumi, nodrošinot pāreju no izglītības ceļa uz profesionālās karjeras attīstību. Šie pasākumi sekmēs veiksmīgus mācību rezultātus un ļaus samazināt gadījumus, kad cilvēks atstāj izglītības sistēmu, neguvis kvalifikāciju.

Papildus informācija un pasākumu kalendārs pieejams Francijas prezidentūras mājas lapā: http://www.ue2008.fr.