Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
Jā, sporta nometnēs
Jā, izglītojošās nometnēs

gr2014 eu

Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās
(2014.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Grieķijas ietilpst Īrija (2013.gada 1.pusgads) un Lietuva (2013.gada 2.pusgads). Grieķija turpinās sākto Īrijas-Lietuvas-Grieķijas prezidentūru trio programmu, kuras galvenais uzsvars tiek likts uz ekonomikas stabilitātes nodrošināšanu, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu Eiropā.

Grieķijas prezidentūras ES Padomē (turpmāk – Grieķijas prezidentūra) mērķi ir:

 1.     izaugsme, darba vietas un kohēzija;
 2.     eirozonas integrācija;
 3.     migrācija, robežas un mobilitāte;
 4.     jūrlietu politika.

1. Izaugsme, darba vietas un kohēzija:

 •     Eiropas ekonomikas lejupslīdes nepieļaušana;
 •     bezdarba apturēšana un atbalsts jaunu darba vietu radīšanai.

2. Eirozonas integrācija:

 •     euro stabilitātes nodrošināšana;
 •     banku savienības veicināšana;
 •     jaunu ES/eirozonas ekonomiskās vadības mehānismu efektīvas izpildes nodrošināšana;
 •     Eiropas Monetārās savienības sociālās dimensijas padziļināšana.

3. Migrācija, robežas un mobilitāte:

 •     izaugsmi veicinošas migrācijas pārvaldības nodrošināšana;
 •     visu mobilitātes un migrācijas dimensiju sekmēšana;
 •     nelegālās migrācijas problēmu risināšana.

4. Jūrlietu politika:

 •     jūras robežu pārvaldības problēmu risināšana;
 •     Eiropas Savienības jūrlietu politikas restartēšana un pārdefinēšana.

Grieķijas prezidentūra izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā:

 1.     sociālā kohēzija (uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par pirmsskolas izglītību un mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu);
 2.     efektīva un inovatīva izglītība un apmācība (plāno pieņemt Padomes secinājumus);
 3.     izglītības kvalitātes nodrošināšana visos izglītības un apmācības līmeņos;
 4.     augstākā izglītība;
 5.     kvalitatīvas skolotāju izglītības nodrošināšana (plāno pieņemt Padomes secinājumus);
 6.     Grieķijas prezidentūra plāno turpināt skatīt arī jautājumu par Eiropas valodu kompetences rādītāju, kā arī sekmēt diskusijas par jaunās augstākās izglītības reitinga sistēmas „U-Multirank” pilnveidi un programmu „Erasmus+”.

Galvenā Grieķijas prezidentūras prioritāte jaunatnes politikas jomā - sociālās iekļaušanas veicināšana:

 1.     sekmēt tādu pasākumu izstrādi, kas veicinās jauniešu sociālo iekļaušanu, palielinot viņu radošumu un uzņēmējdarbību, radot jaunas darba iespējas, īpaši kultūras jomā;
 2.     palielināt jauniešiem pieejamību jaunajām tehnoloģijām (īpaši tiem jauniešiem, kas dzīvo attālos reģionos);
 3.     veicināt ieguldījumu darbā ar jaunatni, tostarp labas prakses apmaiņu.

Sporta jomā Grieķijas prezidentūra ir izvirzījusi četras prioritātes:

 1.     Padomes secinājumu pieņemšana par dzimumu līdztiesību;
 2.     veselības veicināšana, izmantojot fiziskās aktivitātes;
 3.     seksuāla vardarbība un uzmākšanās sportā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo aizsardzībai;
 4.     tiks uzsākts darbs pie jaunā ES Sporta darba plāna 2014.-2018.gadam sagatavošanas.  

Grieķijas prezidentūras prioritātes zinātnes jomā:

 1.     „Horizonts 2020” (2014-2020) programmas dokumentu paketes pilnīgā pieņemšana. Grieķijas prezidentūra centīsies nodrošināt, lai „Horizonts 2020” (2014-2020) programmu sāktu īstenot 2014.gada sākumā;
 2.     Grieķijas prezidentūra strādās pie tā, lai nodrošinātu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju starptautisko dimensiju Eiropas Pētniecības telpas attīstībā, veidojot zināšanu, pētniecības un inovāciju vienotu tirgu;
 3.     sadarbības uzlabošana pētījumu un inovāciju jomā Vidusjūras reģionā.

Grieķijas prezidentūras prioritātes kosmosa jomā:

 1.     Grieķijas prezidentūra veicinās darbu pie Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu, lai varētu panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu trialoga ietvaros;
 2.     līdz 2014.gada aprīlim panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar ko izveido Copernicus programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010. Copernicus programma ir galvenā Grieķijas prezidentūras prioritāte kosmosa jomā un iespējams, ka uz 2014.gada 26.-27.maija ES Konkurētspējas ministru padomi tiks sagatavots „state of play”;
 3.     Grieķijas prezidentūras ietvaros plānots uzsākt skatīt jautājumu par Eiropas Savienības un Eiropas Kosmosa aģentūras vienošanos par sadarbību nākamajā posmā.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2014.gada 24.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2014.gada 20.-21.maijā (Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2014.gada 20.-21.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2014.gada 26.-27.maijā (Briselē, Beļģijā).

Papildu informācijai par Grieķijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.es2014.gr/.

Informācijas par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.