EEPRES logo

 

(2017.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Igaunijas prezidentūras ES Padomē prioritātes:
- atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika,
- droša un neapdraudēta Eiropa,
- digitāla Eiropa un datu brīva aprite,
- iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa.


Prioritātes izglītības jomā:

• Augstākās izglītības modernizācija
• Vispārējās izglītības modernizācija
• Profesionālās izglītības un augstākās izglītības absolventu nodarbinātības monitorings (Graduate tracking)
• Kvalitātes sistēma māceklībai
• Europass lēmuma pārskatīšana


Prioritātes sporta jomā:

• Treneru loma sabiedrībā (t.sk. treneru izglītība un prasmes, kvalifikācija)

Prioritātes jaunatnes jomā:

• Jauniešu brīvprātīgais darbs (t.sk. Eiropas Solidaritātes korpuss)
• Digitālie risinājumi jaunatnes darbā
• Jauniešu nākotne un jaunatnes joma ES


Prioritātes zinātnes jomā:

• Pētniecības vērtība un ietekme: kādēļ investēt P&I?
- Programmas Apvārsnis 2020 vidustermiņa izvērtējums: pozitīvie ieguvumi un ietekme uz konkurētspēju Eiropā
- Izpratnes paplašināšana par izcilu pētniecību kā ilgtermiņa ieguldījumu nākotnē
• Labāka saskaņotība un atvērtība ES Pētniecības un inovāciju partnerībās
- Programmas Apvārsnis 2020 vidustermiņa izvērtējums: partnerību “ainava” ES ietvara programmā
- Kopīgu principu izveidošana jaunu tematisko partnerību veidošanā, radīšanā un darbības izbeigšanā, atvērtība jauniem dalībniekiem
• Pētniecības attīstība aizsardzības jomā un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās bāzes stiprināšana, lai radītu labākas iespējas iesaistīties un saņemt finansējumu maziem un vidēja lieluma uzņēmumiem, kas darbojas šajā nozarē.


Prioritātes kosmosa jomā:

• Copernicus vidustermiņa izvērtējums. Debates par Eiropas Kosmosa programmu (Copernicus un Galileo) nākotni pēc 2020.gada, kosmosa datu izmantošana un digitālie risinājumi.


Svarīgākie datumi

Neformālā ES Konkurētspējas (pētniecības) ministru sanāksme 2017.gada 24. un 25.jūlijā (Tallina)

ES un Eiropas Kosmosa aģentūras par kosmosu atbildīgo ministru neformālā sanāksme 2017.gada 7.novembrī (Tallina)

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome 2017.gada 20.-21. novembrī (Brisele)

ES Konkurētspējas ministru padome 2017.gada 1.decembrī (Brisele)

Papildu informācijai par Igaunijas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā: http://www.eu2017.ee

Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels

Ar Igaunijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit: https://www.eu2017.ee/programme

Papildu informācija par Igauniju un Igaunijas prezidentūru ES Padomē:
https://www.youtube.com/watch?v=eGdeTEGSgTs
https://www.youtube.com/watch?v=YNA0Nmh-9fw