Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

uplinska Ilga 6161 1

Dzimšanas vieta
Konstantinovas pag., Dagdas novads

Izglītība
Latvijas Universitāte – filoloģijas doktore (2003)
LU – filoloģijas maģistre (1995)
LU – latviešu valodas un literatūras pasniedzēja, filoloģe (1993)
Dagdas vidusskola (1988)

Akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi

No 2014. g. profesore literatūrzinātnē.
No 2009. g. vadošā pētniece.
Asociētā profesore (2008–2014)
Filoloģijas doktore (2003)
Docente (2002)
Filoloģijas maģistre (1995)
Lektore (1994)
Asistente (1993)

Pašreizējā nodarbošanās, darba pieredze

No 2018. gada 6. novembra 13. Saeimas deputāte
No 2014. gada profesore Izglītības, valodu un dizaina fakultātē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA, līdz 2016. gadam Rēzeknes Augstskola, RA).
No 2009. gada vadošā pētniece Reģionālistikas institūtā RTA.
2012–2016 Rēzeknes Augstskolas (RA) zinātņu prorektore.
2004–2008 Filoloģijas katedras vadītāja, 2009–2010 Humanitāro zinātņu katedras vadītāja, 2013–2015 Humanitāro zinātņu katedras vadītāja.
2008–2014 asociētā profesore.
2004–2008 RA sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste.
2003–2004 RA sabiedrisko attiecību speciāliste, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja.
1994–2002 RA Filoloģijas katedras vadītājas vietas izpildītāja.
1993–1994 RA Baltu filoloģijas katedras asistente.
Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs (gadi) 26

Administratīvā darba stāžs – 22 gadi

RA Zinātnes padomes vadītāja (2012–2016)
Noslēguma darbu komisijas priekšsēdētaja vietniece (programma „Filoloģija”, 1998–2016)
RA Satversmes locekle (1995–2016)
RA Reģionālistikas institūta Zinātniskās padomes vadītāja (2011–2013)
RA Satversmes sapulces vadītāja (2009–2012)
RA Senāta locekle (1995–2012)

Zinātniskā darbība

1. Reģionālistika, latgalistika, novadmācība.
2. Daiļdarba un mediju recepcijas problēmas.
3. Dzimumsocialitāte.
4. Kreativitātes loma literāro spēju izkopšanā, literatūras apguvē.

Zinātniskās publikācijas (spilgtākās)

Raksti zinātniskajos izdevumos – 62.
Konferenču tēzes – 10.
1. Šuplinska, Ilga, Andrejeva, Aelita, Rundāne, Līga (2017).Gostūs pi Boņuka. Stuosti bārnim par Latgolu.
Rēzekne: Rēzeknis Tehnologeju akademeja.
2. Šuplinska, I. (2017). Akulturācija u.c. Cimdiņa, A., Šroma, N. (sast., 2017). Kultūras feminisms.
Feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne, 23–25., 59–61, 139–143.
3.Šuplinska, Ilga (2015). Playing and Poking: Alis’sApperance in Latgalian. Alise in a World of Wonderlands.
The Translations of Lewis Carroll’s masterpiece. I (ed. J.A. Lindseth). New Castle: OAK Knoll press,
343–346. ISBN: 978-158456-331-0, Library of Congress.
4. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca: 2 sēj. (I – latviešu un krievu val., II – latgaliešu un angļu val..).
Rēzekne: 2012. Zin. red. I. Šuplinska.
5. DVD sērija “Mūsdienu folklora” (7 izdevumi,2009–2016).
6. Šuplinska, I., Lazdiņa, S.: Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Rēzekne:
Rēzeknes Augstskola, 2009. 468 lpp.

Valsts un starptautiska mēroga projekti

 • Valsts pētījumu programma „Letonika” (2014–2016), projekta Nr. 6 „Vērtību aspekti Letonikā” RA koordinatore
 • Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte” (2010–2014, tēmas 6.3.4 „Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” vadītāja.
 • Valsts pētījumu programma „Letonika” (2008–2010), RA apakšprojekta vadītāja.
 • EK “Europa for Citizens” (2016–2017, RTA koordinatore), vadošais partneris Kedaiņu Reģionālias muzejs.
 • Norvēģijas attīstības finanšu instruments “Dzimumsocialitāte” (2015–2016, vad.eksperte,
  RTA koordinatore), vadošais partneris LU Humanitārā fakultāte.
 • Interneta WEB tehnoloģijās balstīta Latvijas valodniecības attīstības interneta mācību līdzekļa izstrāde (www.lingvistiskakarte.lv), 2013-2016, SIA “MapLant” izpildītāja.
 • LV-LT-BL pārrobežu sadarbības programmas projekts „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (koncepcijas izstrādātāja, 2012–2014, tai skaitā izglītojošas datorspēles “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” koncepcijas un satura izstrādātāja).
 • ESF „TILRA” (2009–2012, zin.vad., galv.izpild.).
 • Comenius „IDiAL” (2008–2010, RA koordinatore)
 • SOCRATES/LINGUA „New Learning in the New Europe” (2006-2008, izpild.) u.c.
 • starptautisko konferenču organizēšana: 4. pasaules latgaliešu saieta konference “Latgolys symtgadis kongress” (5. – 6.05.2017), 3.pasaules latgaliešu konferences (9.–10.08.2012.)
 • “Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā” (2004.gada 27.-29.maijs), 
 • 1.-5., 7.-10. starptautiskās latgalistikas konferences organizēšana, krājumu sakārtošana.
 • Izdevuma „Latgalistikys kongresa materiālu” (2009-2017, ISSN 1691-5569) 
 • redkolēģijā, humanitāro zinātņu žurnāla „Via Latgalica” (1., 3.,4.,6–10.) redaktore.
  Frīzu Akadēmijas (Nīderlande) European Research Cetre on Multilingualism and Language Learning eksperte (Shuplinska), http://www.mercator-research.eu/minority-languages/database-of-experts/

Reģionālas nozīmes projekti

“Bērnu un pusaudžu nometnes “Sūpluok” organizēšana“ (2018, VKKF Latgales programma, idejas autore, koordinatore), “Literārās sarunas Lūznavas muižā” (VKKF, 2018),
KM “Latgales kongresam 100” (2015–2017, koordinatore, tai skaitā izglītojošas datorspēles “Īsapazeisim” koncepcijas autore un satura izstrādātāja),
“Franča Kempa 140 godu atceris pasuokumi” (VKKF, 2016, koordinatore), “Senī omoti Dagdā”
(2016, scen. autore), “Viļakys ticiejumi” (2016, scen. autore), L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (tulkojums latgaliski, redaktore, 2015), „Baļtinovys receptis” (NI, 2014, scen.autore), „Kaunatys vītu vuordu stuosti” (2013, scen. autore), „Ondrupinis roksti” (VKKF, 2011, scen.autore), „Rainis, Antons Kūkojs un latgaliešu kāzu ieražas” ((VKKF, 2010, scen.autore), „Aulejis anekdoti” (VKKF, 2010, scen.autore), „Cyblys meiklis” (VKKF, 2009, scen.autore), „Marijai Andžānei 100” (2009, LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.), „Multiaudiālā diska „Sūpluok” sagatavošana un izdošana„ (2008, LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.),
“Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis olimpiade” (kopā ar LSC un LLVKS no
2001.gada līdz šim);
“Vosoruošona” (kopā ar Latgaliešu studentu centru un Latgaliešu literatūras, valodas, kultūras vēstures skolotāju asociāciju rīkotie vasaras kursi pedagogiem (2000 – līdz šim));
“Folkloras apzināšana” (Lūznava, 2017, Dagda, 2015, Viļaka, 2014, Baltinavas nov., 2013,
Rēzeknes nov. Kaunatas pag., 2012, Dagdas nov. Andrupenes pag., 2011, Krāslavas nov.
Aulejas pag., 2010, Ludzas raj. Ciblas novads, 2009, Rēzeknes rajona Nautrēnu pag., 2006;
Vaboles pag. Daugavpils raj., 2005; Rušonas pagasts Preiļu raj., 2004; Bērzgales pag.
Rēzeknes raj., 2003,Lendžu pagasts Rēzeknes raj., 2002)

Augstskolas mācību darbs

Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos)
RA akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Filoloģija”: „Postmodernisms” (3 KP), „Baltu tautu literatūra” (3 KP), „Ievads kultūrsemiotikā” (2 KP), „Maģistra darba seminārs” (2 KP), „Jaunākās tendences latviešu un latgaliešu literatūra” (2 KP), „20.gs. literatūras pētniecības metodes” (3 KP), „Literatūrkritikas teorija un prakse” (2 KP), „Komunikatīvā un arhetipu teorijas pieeja literāra teksta analīzē” (2 KP)
RA akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Filoloģija”: „Filoloģijas pētījumu metodoloģija” (2 KP), „Literāra teksta analīze” (2 KP), „Latgaliešu literatūras vēsture” (2 KP), „Latgaliešu literatūras mācīšanās metodika” (2 KP), „Jaunākā latgaliešu literatūra” (1 KP), „Literārā jaunrade” (1 KP), „Kultūras projekti” (2 KP), „R.Mūka daiļrade” (1 KP), „A.Bela daiļrade” (1 KP), „Virzieni un žanri 20.gs. 40. – 80. gadu latviešu literatūrā” (4 KP), „Trimdas literatūra” (2 KP), „Radošas rakstīšanas pamatiemaņas” (1KP).

Darbs studiju programmas padomē (kurā)
Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” padomes priekšsēdētāja

Izstrādātie studiju kursi (uzrādīt, ja tiek realizēti programmā, kurā)
Visi, kas tiek docēti. Pēdējo 6 gadu laikā jaunie kursi: maģistriem „Baltu tautu literatūra” (3 KP), „Ievads kultūrsemiotikā” (2 KP), „Komunikatīvā un arhetipu teorijas pieeja literāra teksta analīzē” (2 KP), bakalauriem: „Latgaliešu literatūras mācīšanās metodika” (2 KP), „Jaunākā latgaliešu literatūra” (1 KP), „Kultūras projekti” (2 KP).

Izstrādātās studiju programmas (apstiprinātas RA Senātā, akreditētas)
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”, 43223 (programmas direktore no 1998.g.)
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”, 45223 (programmas direktore no 2005.gada)
Starptautiska doktora studiju programma „Baltistika” (izstrādāta projektā “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia”, šobrīd netiek realizēta)

Lekciju kursi latgaliešu literatūras vēsturē, daiļdarba analīzē, jaunākajā latviešu
Literatūrā, novadmācībā, scenārija izstrādē u.c. lasīti Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas,
Valkas, Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas rajonu un pilsētu skolotājiem (no 1995. līdz šim).

Sabiedriskās aktivitātes

No 2018. g. jūlija Jaunās konservatīvās partijas biedre, Rēzeknes nodaļas vadītāja.
No 2012. g. līdz šim Lietuvas-Latvijas asociācijas valdes locekle.
No 2006.gada līdz šim Latgaliešu kultūras biedrības valdes locekle.
2006–2008 Literatūras nozares eksperte Valsts Kultūrkapitāla fondā.
2003–2005 Latgales pētniecības institūta valdes locekle, 2005–2006 LPI Literatūras grupas vadītāja.

Grāmatu prezentāciju vadīšana, scenāriju izstrādāšana (33), starp tām arī I.Šuplinska,
L.Rundāne, A.Andrejeva “Gostūs pi Boņuka” (2017), L.Kerola „Alise
Breinumu zemē” (2015), „Via Latgalica”, myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja „Susātivs”
(2008), M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” (1999).

Grāmatu sakārtošana, ievads:
Raibīs “Pistacejis” (lit. red., 2017),RA literātu kopkrājums „Pīturys punkti bez pīturu”
(sak., 2013), O.Slišāns „Labi, ka labi” (2011, pēcvārds),
Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja „Susātivs” (2008), L.Rundāne
“Leluos atlaidys” (2004), E.Kalvāne “Lobuo dīna” (2003), L.Liepdruviete “Te, zem saules”
(2002), K.Andžāne “Dvēseļu dziesma” (2000), M.Andžāne “Dimensiju kvadrātsaknes” (1999).

Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem)

 • Sertifikāts par pedagoģisko prasmi, augstskolas didaktikas kursi u.c.
  LR IZM RA Tālākizglītības centra starptautiskie kursi projektā „Intercompetency and Dialogue through Literature”, 142075-LLP-1-2008-1-BG COMENIUS-CMP, April 23 – 27, 2010, 24 stundas.
 • LR IZM RA Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma „Augstskolas didaktika” tēma „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, 05.-07.12.2011, 10 stundas.
 • Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” mācību seminārs „EBSCO datu bāzes”, 30.03.2012., 3 stundas.
 • LR IZM RA Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma „Augstskolas didaktika” tēma „Pamati zinātnisko publikāciju izstrādei starptautiskajām prasībām”, 01.-03.04.2014, 10 stundas.
 • LR IZM RA Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma „Augstskolas didaktika” tēma „Tālmācības sistēmas Moodle versija 2.0”, 23.-25.06.2014, 10 stundas.

Kvalifikācijas paaugstināšana ārvalstu vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs

 1. Erasmus programmas ietvaros Vītauta Dižā Universitātē (Kauņa) 08.-13.09.2013, 8 akadēmiskās stundas (Introduction of Latgalian Language, Structure and functionality of Lingvoterritorial dictionary of Latgale.
 2. Erasmus programmas ietvaros Stokholmas Universitāte Baltu valodu, somu un vācu institūts, 27.–30.04.2009, 8 akadēmiskās stundas latgaliešu literatūras vēsturē.
 3. Greifsvaldes Universitātē Baltistikas institūtā (prof. S.Keslers): 2010. gada 1. -30. oktobris, 2 pētījumu izstrāde, datu bāzes (~ 2000 anketu apkopošana, http://tilra.ru.lv) veidošana ESF programmā „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, līdzdalība 3. starptautiskās latgalistikas konferences organizēšanā.

Dzimtā valoda – latviešu, latgaliešu; brīvi – krievu, angļu valoda, pamati – lietuviešu, vācu valoda.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.