logo Irijas prezidentura

Īrijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās
(2013.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Īrijas ietilpst arī Lietuva (2013.gada 2.pusgads) un Grieķija (2014.gada 1.pusgads). Prezidentūru trio stratēģisku nozīmi piešķir pēdējos gados izveidoto instrumentu un mehānismu ieviešanai, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, stiprinātu Vienoto tirgu, ES konkurētspēju globālā tirgū.

Īrijas prezidentūras moto ir „Stabilitātei, nodarbinātībai, izaugsmei.” (For Stability, Jobs and Growth).

Īrijas prezidentūra ir izvirzījusi 3 mērķus:

 1.     Uz cilvēkiem centrēta, noturīga atlabšana;
 2.     Investīcijas nodarbinātību veicinošā izaugsmē un Eiropas resursos;
 3.     Eiropa un pasaule: abpusēji izdevīga sadarbība ar partneriem

Tie tiks īstenoti ar šādām prioritātēm:

 1.     Sarunu par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam noslēgšana;
 2.     Ekonomikas pārvaldība;
 3.     Izaugsme un nodarbinātība;
 4.     ES ārējās tirdzniecības veicināšana;
 5.     ES paplašināšanās un Austrumu un Dienvidu partnerība.

Īrijas prezidentūra izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

Īrijas prezidentūra vēlas uzsvērt izglītību un apmācību kā centrālos virzītājspēkus sociālajai iekļaušanai un trūkuma mazināšanai, kā arī nodarbinātības veicināšanai, īpaši jauniešu vidū. Prezidentūra sekos līdzi, lai Padomes atbalstītās iniciatīvas radītu pamatu uz zināšanām balstītas un inovāciju vadītas ekonomikas attīstībai.

 1.     Izglītības darba kārtības tālāka integrēšana Eiropas semestrī darbavietu veidošanas un izaugsmes atbalstam;
 2.     Izglītības pārvērtēšana – diskusijas par Eiropas Komisijas priekšlikumu un attiecīgu Padomes secinājumu pieņemšana februāra Padomē;
 3.     Eiropas Savienības jaunā programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus visiem – vienošanās panākšana ar Eiropas Parlamentu par regulas tekstu;
 4.     Skolotāju izglītotāju loma izglītības sistēmās;
 5.     Augstākā izglītība - nepietiekami pārstāvēto grupu iekļaušana, augstākās izglītības institūciju reģionālās iesaistes loma, ES augstskolu ranžēšanas projekts (U-Multirank).

Zinātne

Īrijas prezidentūra turpinās darbu pie Eiropas Komisijas priekšlikuma par pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu „Horizonts 2020”. Galvenā uzmanība tiks pievērsta šādiem jautājumiem:

 1.     Trialoga sarunas starp prezidentūru (mandāts no dalībvalstīm), Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par „Horizonts 2020” regulu (pamatregula, dalības nosacījumu un rezultātu izplatīšanas regula, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta regula, īpašo nosacījumu regula) tekstiem ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam ietvaros;
 2.     Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu „Horizonts 2020”;
 3.     Eiropas Pētniecības telpa – tiks turpinātas diskusijas par Eiropas Pētniecības telpas ietvaru;
 4.     Zinātnes jautājumi Eiropas semestra /Ikgadējā izaugsmes novērtējuma 2013 kontekstā.

Kosmoss

Īrijas prezidentūra ir iecerējusi divas diskusijas:  

 1.     Eiropas Savienības un Eiropas Kosmosa aģentūras attiecības;
 2.     Padomes secinājumi par rūpniecības politiku kosmosa nozarē.

Sports

Īrijas prezidentūrai sporta jomā galvenais mērķis ir progress vairākos ES Sporta darba plānā iekļautajos jautājumos:

 1.     Padomes secinājumi par sportistu duālajām karjerām;
 2.     Sporta ieguldījumi ekonomikā un sporta finansējuma izaicinājumi;
 3.     ES pārstāvniecība Pasaules Antidopinga aģentūrā.

Jaunatnes politika

Īrijas prezidentūra ir izvirzījusi šādus mērķus:

 1.     „Trio” prezidentūras galvenās tēmas „sociālā iekļaušana” aktualizēšana;
 2.     Izpratnes veicināšana par kvalitatīva darba ar jaunatni devumu jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai;
 3.     Darba ar jaunatni izpēte saistībā ar aktivitātēm, kas paredzētas stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros, īpaši attiecībā uz jaunatnes nodarbinātību;
 4.     Strukturētais dialogs: jauniešu sociālās iekļaušanas process.

Laika posmā no 2013.gada 11.marta līdz 13.martam Īrijas prezidentūras ietvaros notiks Eiropas Jaunatnes konference un 2013.gada 13.martā Jaunatnes ģenerāldirektoru sanāksme.

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Īrijas prezidentūras ietvaros ES Padomes darba grupā turpināsies EK priekšlikuma izskatīšana Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2011) 883 galīgā redakcija).

Plašāka informācija par EK priekšlikumu pieejama EK mājas lapā.
Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2013.gada 15.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2013.gada 16.-17.maijā (Briselē, Beļģijā).

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2013.gada 18.-19.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2013.gada 29.-30.maijā (Briselē, Beļģijā).

Latvijas prioritātes Īrijas prezidentūrā ir iekļautas Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā, kurš izskatīts 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta sēdē.

Papildu informācijai par Īrijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eu2013.ie/.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.