Drukāt

Vecākiem, kuri ar bērniem gatavojas atgriezties Latvijā, ieteicams jau savlaicīgi sākt interesēties par nākamo izglītības iestādi un nosacījumiem, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk iekļautos jaunajos apstākļos un izglītības sistēmā.

Ko nosaka normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” nosaka:

Atbalsts pedagogiem:

Lai nodrošinātu visu iespējamo atbalstu reemigrējušo bērnu iekļaušanai Latvijas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un sagatavotu pedagogus darbā ar bērniem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, IZM padotības iestāde – Latviešu valodas aģentūra regulāri organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus.

Tiek organizēti arī informatīvie semināri pašvaldību izglītības darba koordinatoriem, skolu administrācijām un skolotājiem, kuri strādā vai strādās ar reemigrantiem, imigrantiem un patvēruma meklētājiem. Notiek arī pedagogu meistarklases darbā ar reemigrējušiem bērniem.

Mācību gads Skolēnu skaits, kuri ieradušies Latvijā  no citām valstīm
2018./2019.m.g. 854
2017./2018.m.g. 835
2016./2017.m.g. 874
2015./2016.m.g. 664

Atbalsta pasākumiem skolās drīkst tarificēt papildu stundas un maksāt no valsts budžeta mērķdotācijas.