logo kipras ES prez

Kipras prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās
(2012.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Kipras prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Kipras bija arī Polija (2011.gada 2.pusgads) un Dānija (2012.gada 1.pusgads). Prezidentūru trio stratēģisku nozīmi piešķir Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai līdz 2020.gadam un Eiropas Savienības lomas stiprināšanai pasaules mērogā.

Kipras prezidentūras moto ir virziens uz labāku Eiropu (Towards a Better Europe).

Kipras prezidentūra ir izvirzījusi 4 prioritātes:

 1.     Efektīvāka un ilgspējīgāka Eiropa;
 2.     Eiropa ar labāk funkcionējošu un izaugsmes ekonomiku;
 3.     Eiropa, kas ir būtiskāka tās pilsoņiem, ar solidaritāti un sociālo kohēziju;
 4.     Eiropa pasaulē, tuvāk saviem kaimiņiem

Kipras prezidentūra izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

Kipras prezidentūra vēlas uzsvērt izglītības sociālo dimensiju, īstenojot tādu izglītības un apmācības sistēmu modernizāciju, kas nodrošina kvalitatīvu un taisnīgu izglītību.

 1.     Eiropas Savienības jaunā programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus visiem”;
 2.     Lasītprasme;
 3.     Taisnīgums un ekselence profesionālajā izglītībā un apmācībā;
 4.     Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un modernizācija;
 5.     Izglītības un apmācības ieguldījums „Eiropa 2020” stratēģijā: Eiropas Semestra pārraudzība;
 6.     Neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās.

Zinātne

Kipras prezidentūra turpinās darbu pie Eiropas Komisijas priekšlikuma par pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu „Horizonts 2020”. Galvenā uzmanība tiks pievērsta šādiem jautājumiem:

 1.     Pētniecības un inovācijas ietvarprogramma „Horizonts 2020” – tiks turpināts darbs pie regulas par dalības nosacījumiem ietvarprogrammā „Horizonts 2020”un rezultātu izplatīšanu, kamēr regulas par ietvarprogrammu „Horizonts 2020” redakcija ir iesniegta darbam Eiropas Parlamentam (līdz rudenim tiek gaidīti priekšlikumi);
 2.     Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) – tiks turpinātas sarunas par EIT Stratēģisko inovāciju programmu un grozījumiem EIT regulā;
 3.     Eiropas Pētniecības telpa – tiks uzsāktas diskusijas par Eiropas Komisijas priekšlikumu par Eiropas Pētniecības telpas ietvaru;
 4.     Starptautiskā sadarbība zinātnē un inovācijā EuroMed dimensijā – Vidusjūras reģiona valstu sadarbība.

Sports

Kipras prezidentūra vēlas veicināt sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm sporta jomā, tādēļ prezidentūras laikā tiks apskatīta gan sporta sociālā dimensija, gan ekonomiskie aspekti.

Kipras prezidentūra ir izvirzījusi mērķi risināt šādus jautājumus:

 1.     Eiropas Savienības jaunā programma “Erasmus visiem” un sports;
 2.     Sports un veselība – Eiropas iedzīvotāju mazkustīgā dzīvesveida, aptaukošanās un novecošanas problēmu risināšanai; tiks ierosināts izveidot Eiropas Sporta dienu/nedēļu;
 3.     Uz pierādījumiem balstīta sporta politika;
 4.     Cīņa pret rezultātu manipulācijām;
 5.     Eiropas Savienības nostāja par Pasaules Antidopinga aģentūras Starptautisko standartu pārskatīšanu.

Laikā no 2012.gada 19.-21.septembrim Kipras prezidentūras ietvaros notiks ES Sporta direktoru sanāksme un ES Sporta forums.

Jaunatnes politika

Kipras prezidentūra ir izvirzījusi šādus mērķus:

 1.     Strukturētais dialogs: jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē;
 2.     Jauniešu, tostarp jauniešu ar migrantu izcelsmi, līdzdalība un sociālā iekļaušana;
 3.     Eiropas Savienības Jaunatnes ziņojums 2012, kas pievērsīsies jautājumam par to, cik jaunatnes politika ir mērķtiecīga un efektīva.

Laikā no 2012.gada 11.-13.septembrim Kipras prezidentūras ietvaros notiks Jaunatnes ģenerāldirektoru sanāksme un Eiropas Jaunatnes konference.

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Kipras prezidentūras ietvaros ES Padomes darba grupā turpināsies EK priekšlikuma izskatīšana Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu [...] par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2011) 883 galīgā redakcija).

Plašāka informācija par EK priekšlikumu pieejama EK mājas lapā.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 1.     2012.gada 20.-21.septembrī (neformālā sporta ministru padome Nikosijā, Kiprā);
 2.     2012.gada 4.-5.oktobrī (neformālā izglītības ministru padome Nikosijā, Kiprā);
 3.     2012.gada 22.-23.novembrī (Briselē, Beļģijā).

ES Konkurētspējas ministru padome:

 1.     2012.gada 20.jūlijā (neformālā Konkurētspējas ministru padome Nikosijā, Kiprā);
 2.     2012.gada 10.-11.oktobrī (Briselē, Beļģijā);
 3.     2012.gada 10.-11.decembrī (Briselē, Beļģijā).

Papildu informācijai par Kipras prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.cy2012.eu/.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.